ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВНИХ ОДИНИЦЬ У ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Анотація
У статті розглядаються ідіостилістичні особливості мови окремих письменників, зокрема поетичного мовлення шістдесятників, яким присвячені праці Г. Губаревої, К. Голобородька, С. Єрмоленко, В. Калашника, Л. Лисиченко, Л. Мацько, О. Маленко, А. Мойсієнка, Л. Пустовіт, Г. Сюти, В. Чабаненка та інших. Простежується помітна увага мовознавців до питань особливостей функціонування окремих частин мови в художньому дискурсі, їхніх стилістичних функцій, експресивної своєрідності, образного використання. В статье рассматриваются идиостилистические особенности языка отдельных писателей, в частности поэтической речи шестидесятников, которым посвящены труды Г. Губаревой, К. Голобородько, С. Ермоленко, В. Калашника, Л. Лисиченко, Л. Мацко, А. Маленко, А. Мойсиенко, Л .Пустовит, Г. Сюты, В. Чабаненко и других. Прослеживается заметное внимание языковедов к вопросам особенностей функционирования отдельных частей языка в художественном дискурсе, их стилистических функций, экспрессивного своеобразия, образного использования. The article considers the idiostylistic features of the language of some writers, in particular the poetic speech of the sixties, to which the works of G. Gubareva, K. Goloborodko, S. Yermolenko, V. Kalashnik, L. Lysychenko, L. Matsko, O. Malenko, A. Moisienko, L Pustovit, G. Suty, V. Chabanenko and others. There is a noticeable attention of linguists to the peculiarities of the functioning of individual parts of speech in artistic discourse, their stylistic functions, expressive originality, figurative use.
Опис
Ключові слова
мовознавство, мовні одиниці, поетичний текст, творчий доробок, шестидесятники, языкознание, языковые единицы, поэтический текст, творческое наследие, linguistics, language units, poetic text, creative contribution, sixties
Цитування
Павлова І. А. Функціонування мовних одиниць у поетичному тексті // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (з міжнар. участю), Тернопіль, 6 листоп. 2020 р. / за заг. ред. Г. І. Дідук-Ступ’як, Т. М. Миколенко, М. В. Пігур. – Тернопіль, 2020. – С. 215–217.