ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТЕП-ПЛАТФОРМИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІВЧАТ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ СПОРТИВНОЮ АЕРОБІКОЮ НА ЕТАПІ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В сучасних умовах сьогодення в галузі аеробіки й фітнесу оздоровчого та спортивного спрямування постійно з’являється нове обладнання, покликане підвищувати ефективність навчально-тренувального процесу. Проте тренери іноді не використовують повною мірою можливості більш традиційного обладнання, яке міцно увійшло в практику оздоровчих фітнес клубів та навіть є одним з видів багатоборства в спортивному фітнесі. Це степ-платформа, яка почала використовуватися з кінця 80-х років минулого сторіччя та з того часу є на озброєнні у галузі фізичного виховання і спорту. Мета дослідження – дослідити ефективність використання степ-платформи для розвитку фізичних здібностей дівчат, що займаються спортивною аеробікою на етапі базової підготовки. Результати дослідження. У досліджені показано, що степ-платформа, яка прийшла з оздоровчого напрямку аеробіки, вже давно і міцно увійшла в арсенал засобів фізичного виховання людей різних вікових груп, що можуть сприяти зміцненню, збереженню і відновленню здоров’я, покращенню фізичного і функціонального стану та підвищенню рівня їхньої фізичної підготовленості. Активно починає використовуватися степ-платформа з метою удосконалення рівня технічної підготовленості в спортивній аеробіці, що доводять результати наукових досліджень. Розроблено шість комплексів вправ з використанням степ-платформи, спрямованих на удосконалення гнучкості, силових та швидкісно-силових здібностей, координаційних здібностей, прудкості та витривалості дівчат, що спеціалізуються зі спортивної аеробіки на етапі базової підготовки. Впроваджено розроблені комплекси в навчально-тренувальний процес зі спортивної аеробіки для дівчат, що тренуються на етапі базової підготовки та не спеціалізуються зі степ-аеробіки. Виявлено вплив вправ зі степ-платформою на розвиток фізичних здібностей дівчат, що займаються спортивною аеробікою на етапі базової підготовки. Висновок. Доведено, що систематичне включення до тренувальних занять спеціальних комплексів вправ зі степами протягом трьох місяців можуть сприяти статистично вірогідному зростанню гнучкості, вибухової сили, аеробної й силової витривалості та спритності. При побудові комплексів слід використовувати вправи, спрямовані на підвищення рівня як загальної фізичної підготовленості так і спеціальної. Використання степплатформи в навчально-тренувальному процесі зі спортивної аеробіки може також позитивно впливати на розвиток здібності до ритмічної діяльності, орієнтацію в просторі та вміння диференціювати просторово-динамічні параметри рухів. In today's modern conditions in the field of aerobics and fitness of health and sports direction constantly there is a new equipment designed to increase the efficiency of the training process. However, coaches sometimes do not make full use of the capabilities of more traditional equipment, which has become firmly established in the practice of health fitness clubs and is even one of the types of all-around in sports fitness. This is a step-platform that began to be used since the late 80s of the last century and since then has been in service in the field of physical education and sports The purpose of the study investigates the effectiveness of using step-platforms for the development of physical abilities of girls involved in sports aerobics at the basic training stage. The results of the study. The study showed that the step platform, which came from the health direction of aerobics, has long and firmly entered the arsenal of means of physical education of people of different age groups, which can contribute to strengthening, preserving and restoring health, improving the physical and functional state and increasing the level of their physical fitness. Actively begins to use the step-platform in order to improve the level of technical preparedness in sports aerobics, which is proved by the results of scientific research. Six sets of exercises using step-platform were developed, aimed at improving flexibility, strength and speed-strength abilities, coordination abilities, agility and endurance of girls specializing in sports aerobics at the stage of basic training. Developed complexes are introduced into the training process of sports aerobics for girls who train at the stage of basic training and do not specialize in step aerobics. The influence of exercises with step-platform on the development of physical abilities of girls engaged in sports aerobics at the stage of basic training is revealed. Conclusions. It is proved that systematic inclusion in training sessions of special complexes of exercises with steppes for three months can contribute to statistically probable growth of flexibility, explosive force, aerobic and power endurance and agility. When building complexes, you should use exercises aimed at increasing the level of both general physical fitness and special. The use of step-platform in the training process of sports aerobics can also positively affect the development of the ability to rhythmic activity, orientation in space and the ability to differentiate spatial-dynamic parameters of movements.
Опис
Ключові слова
аеробіка, степ-платформа, вправи, розвиток, фізичні здібності, базова підготовка, aerobics, step-platform, exercises, development, physical abilities, basic training
Цитування
Девятко Д. В. Особливості використання степ-платформи для розвитку фізичних здібностей дівчат, що займаються спортивною аеробікою на етапі базової підготовки : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / Д. В. Девятко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спорт.-пед. дисциплін і фітнесу. – Харків, 2024. – 80 с. : табл. + дод.
Колекції