Програма пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв за темою «Формування критичного та творчого мислення у дiтей»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Вид-во ТОВ «ДІСА ПЛЮС», друкарня ФОП Петров В. В.
Анотація
Стаття присвячена актуальній проблемі сучасної педагогіки –підготовці учителів до формування критичного і творчого мислення у дітей різного віку. Час глобалізації, діджиталізації, збільшення комп’ютерних та транснаціональних злочинів, зміни політичних векторів, економічних основ суспільства вимагають вміння самостійно приймати рішення в умовах, які постійно змінюються. У роботі визначено актуальність і доведено необхідність розробки спеціальної регіональної програми для педагогічних кадрів з підвищення кваліфікації в умовах реформування освіти і суспільства. Уперше сформульовані теоретичні основи відбору змісту, методів і форм викладання змісту програми з формування критичного та творчого мислення у дітей в курсі підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Основою для розробки змісту програми став обґрунтований комплекс наукових підходів різного рівня, а саме: філософські підходи, підходи вищого теоретичного рівня, підходи загальнонаукові, підходи конкретно-наукові, педагогічні підходи, що дозволили сформулювати її зміст. Опитування ключових стейкхолдерів програми дозволило уточнити зміст програми. Вона містить 3 модулі: «Діагностика критичного і творчого мислення у дітей», «Сутність творчого та критичного мислення у дітей», «Формування творчого та критичного мислення у дітей». Програма розрахована на 30 годин. Практичне значення програми полягає в тому, що наведені конкретні методики діагностики і формування критичного і творчого мислення у дітей різного віку, ці методики вчителі опановують на власному досвіді. Статья посвящена актуальной проблеме современной педагогики - подготовке учителей к формированию критического и творческого мышления у детей разного возраста. Время глобализации, диджитализации, увеличение компьютерных и транснациональных преступлений, изменения политических векторов, экономических основ общества требуют умения самостоятельно принимать решения в условиях, которые постоянно меняются. В работе определены актуальность и доказана необходимость разработки специальной региональной программы для педагогических кадров по повышению квалификации в условиях реформирования образования и общества. Впервые сформулированы теоретические основы отбора содержания, методов и форм преподавания содержания программы по формированию критического и творческого мышления у детей в курсе повышения квалификации педагогических работников. Основой для разработки содержания программы стал обоснован комплекс научных подходов различного уровня, а именно: философские подходы, подходы высшего теоретического уровня, подходы общенаучные, подходы конкретно научные, педагогические подходы, которые позволили сформулировать ее содержание. Опросы ключевых стейкхолдеров программы позволило уточнить содержание программы. Она содержит 3 модуля: «Диагностика критического и творческого мышления у детей», «Сущность творческого и критического мышления у детей», «Формирование творческого и критического мышления у детей». Программа рассчитана на 30 часов. Практическое значение программы состоит в том, что приведены конкретные методики диагностики и формирования критического и творческого мышления у детей разного возраста, эти методики учителя овладевают на собственном опыте. The article is devoted to the topical problem of modern pedagogy such as teachers’ preparation for formation of critical and creative thinking for children of different ages. The time of globalization, digitalization, the increase of computer and transnational crime, changes in political vectors, the economic foundations of society require the ability to make independent decisions in an ever-changing environment. The paper identifies the relevance and proves the need to develop a special regional program for teachers to improve skills in terms of reforming education and society. For the first time the theoretical bases of content selection, methods and forms of teaching the content of the formation program of critical and creative thinking for children in a course of advanced training of pedagogical workers are formulated. The basis for developing the program content was a reasonable set of scientific approaches of different levels, namely: philosophical approaches, approaches of the highest theoretical level, general scientific approaches, specific scientific approaches, pedagogical approaches that allowed to formulate its content. A survey of key stakeholders of the program clarified the program content. It contains 3 modules: “Diagnosis of critical and creative thinking for children”, “The essence of creative and critical thinking for children”, “Formation of creative and critical thinking for children”. The program is designed for 30 hours. The practical significance of the program is that the specific methods of diagnosis and formation of critical and creative thinking for children of different ages are done, these techniques are mastered by teachers on their own experience.
Опис
Ключові слова
творче мислення, критичне мислення, педагогічні працівники, діагностика мислення, творческое мышление, критическое мышление, педагогические работники, диагностика мышления, creative thinking, critical thinking, pedagogical workers, diagnostics of thinking
Цитування
Трубавіна І. М. Програма пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв за темою «Формування критичного та творчого мислення у дiтей» / І. М. Трубавіна, К. Є. Каліна, В. В. Байдала // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : ДІСА ПЛЮС, 2020. – Вип. 63. – С. 179–187.