ДИНАМІКА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ЮНИХ ХОКЕЇСТІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Визначено, що показники психофізіологічних функцій юних хокеїстів в підготовчому та змагальному періодах не мають достовірних розрізнень, але мають розходження в структурі взаємов’язків між собою. Виявлено зміни в структурі взаємовідношення психофізіологічних показників між собою за даними кореляційного та факторного аналізу при переході від передзмагального до змагального періоду. Показники простих і складних реакцій у юних хокеїстів, являються антагоністами. У юних хокеїстів у предзмагальному періоді переважає проста реакція на світло. Але наприкінці змагального періоду на перший план в структурі взаємовіддношення психофізіологічних показників на перший план виходять показники простих реакцій на звук. Виявлено, що показники простих і складних реакцій у юних хокеїстів, являються антагоністами. Показано, що психофізіологічні функції юних хокеїстів змінюються в процесі річного циклу підготовки. У передзмагальному періоді переважають прості реакції на світло, наприкінці змагального періоду переважають прості реакції на звук. Крім того, у передзмагальному періоді переважають прості реакції, наприкінці змагального періоду – складні реакції. Отримані результати свідчать про необхідність застосування у передзмагальному періоді візуальних засобів навчання, наприкінці змагального періоду – слухових засобів навчання з підвищенням засобів розвитку когнітивних функцій та складних реакцій. It was determined that the indicators of psychophysiological functions of young hockey players in the preparatory and competitive periods do not have reliable differences, but have differences in the structure of relationships between them. Changes in the structure of the relationship of psychophysiological indicators among themselves according to the data of correlation and factor analysis during the transition from the pre-competition to the competition period were revealed. Indicators of simple and complex reactions in young hockey players are antagonists. A simple reaction to light prevails in young hockey players in the precompetition period. But at the end of the competitive period, indicators of simple reactions to sound come to the fore in the structure of the relationship of psychophysiological indicators. It was found that indicators of simple and complex reactions in young hockey players are antagonistic. It is shown that the psychophysiological functions of young hockey players change during the annual training cycle. In the pre-competitive period, simple reactions to light predominate, at the end of the competitive period, simple reactions to sound predominate. In addition, in the pre-competitive period simple reactions prevail, at the end of the competitive period - complex reactions. The obtained results indicate the need to use visual learning tools in the precompetition period, and auditory learning tools at the end of the competitive period with increased means of developing cognitive functions and complex reactions.
Опис
Ключові слова
хокей, психофізіологічні показники, річний цикл, підготовка, передзмагальний період, змагальний період, hockey, psychophysiological indicators, annual cycle, training, pre-competitive period, competitive period
Цитування
Середенко К. Динаміка психофізіологічних функцій юних хокеїстів на різних етапах тренувального процесу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / К. Середенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. олімп. і проф. спорту, спорт. ігор та туризму. – Харків, 2022. – 56 с. : табл., іл.
Колекції