Проблема організації навчального процесу з фізики в ЗЗСО в умовах дистанційного навчання

dc.contributor.authorПутятіна, А. В.
dc.date.accessioned2024-02-23T09:39:33Z
dc.date.available2024-02-23T09:39:33Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractАктуальність дослідження полягає у недостатньої теоретичної та практичної розробленості дистанційного навчання фізики на основі предметного інформаційно-освітнього середовища, а також відсутність навчально-методичного забезпечення навчального процесу з фізики та різних його форм організації. Об’єктом дослідження є процес використання інформаційних та телекомунікаційних технологій у дистанційному навчанні фізики. Предметом дослідження є методика дистанційного навчання фізики у ЗЗСО. Мета дослідження визначити та обґрунтувати особливості організації навчального процесу з фізики в закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО) в умовах дистанційного навчання. Відповідно до мети було визначено основні завдання дослідження: розглянути дистанційну освіту, а саме поняття, принципи та умови реалізації; проаналізувати цифрові освітні ресурси, їх види та вимоги до розроблення та застосування в дистанційній освіті; визначити проблеми організації навчання фізики у дистанційному форматі; розробити модель діяльності вчителя фізики при проведенні уроків у дистанційному форматі; розробити дистанційних поурочних занять з фізики для школярів; провести дослідно-пошукову роботу та проаналізувати її результати. В процесі дослідження використаємо наступні методи: - Теоретичні (аналіз літератури з проблеми дослідження); - Емпіричні (опитування, спостереження тестування, комп'ютерне моделювання фізичних законів та явищ, педагогічний експеримент). Практичне значення роботи полягає у тому, що матеріали, висновки можуть бути використаними в процесі дистанційного навчання. The relevance of the study is that in the context of changes in society and the education system, the teacher must seek new forms of work with students in order to stimulate and increase cognitive interest. Object research is the process of studying the section of electromagnetism in the course of physics in general secondary education. The subject of research is the formation and development of cognitive interest of the development of students in general secondary education in the study electromagnetism in nature in the school course of physics. The purpose of the study in the theoretical substantiation and practical application of methods and forms of development of cognitive interest of students in general secondary education in the study of electromagnetism in nature. In accordance with the set goal, the following research objectives have been identified: to analyze the scientific, methodological and educational literature on the research topic; to analyze the concept of "cognitive interest" in the pedagogical literature; to study modern forms, methods and means of developing the cognitive interest of students of general secondary education in the study of physics; give examples of lessons using modern tools that show ways to develop the cognitive interest of students in general secondary education in the study of electromagnetism in nature. In the process of research, we use the following methods: theoretical (analysis of the literature on the problem of research); empirical (staging, demonstration and laboratory physical experiment). The practical significance of the work is that the materials, conclusions can be used in the process of learning the phenomena of electromagnetism.
dc.identifier.citationПутятіна А. В. Проблема організації навчального процесу з фізики в ЗЗСО в умовах дистанційного навчання : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.08 Середня освіта (Фізика) / А. В. Путятіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. фізики і хімії. – Харків, 2024. – 66 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14072
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectфізика
dc.subjectдистанційне навчання
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectзаклади загальної середньої освіти
dc.subjectphysics
dc.subjectdistance learning
dc.subjecteducational process
dc.subjectgeneral secondary education
dc.titleПроблема організації навчального процесу з фізики в ЗЗСО в умовах дистанційного навчання
dc.title.alternativeThe problem of organising the educational process in physics in general education institutions in the context of distance learning
dc.typeOther
Файли
Колекції