МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ УЧНІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Методика формування комунікативних умінь учнів» для здобувачів вищої освіти другого «магістерського» рівня містять організаційно-методичні вказівки, перелік завдань залікових модулів, робочий тематичний план та тематику лекційних і практичних занять, завдання для самостійної роботи здобувачів освіти за модульною системою, питання для обговорення. Завдання для самопідготовки допоможуть здобувачам вищої освіти аналітично осмислити зміст лекційних занять, оптимізувати навчальну діяльність під час аудиторних занять, організувати самонавчання, раціонально здійснити самопідготовку до підсумкової атестації. Methodical recommendations for the discipline "Methods of Formation of Students' Communicative Skills" for higher education students of the second "master's" level contain organisational and methodological instructions, a list of tasks for credit modules, a working thematic plan and topics for lectures and practical classes, tasks for independent work of students according to the modular system, questions for discussion. The self-study tasks will help higher education students to analytically comprehend the content of lectures, optimise learning activities during classroom classes, organise self-study, and rationally to prepare for the final certification.
Опис
Ключові слова
комунікативні уміння, розвиток мовлення, усне мовлення, писемне мовлення, методичні рекомендації, communication skills, speech development, oral speech, written speech, methodological recommendations
Цитування
Марцин С. О. Методика формування комунікативних умінь учнів : метод. рек. до дисципліни / С. О. Марцин ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 41 с.