РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННОГО ПОСІБНИКА ДЛЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ОСНОВАМ ВЕБ-ДИЗАЙНУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором кваліфікаційної роботи був розроблений десктопниий проект електронний посібник «еПосібник» для вивчення теоретичних основ з веб-дизайну. Програма була розроблена на мові програмування Java з використанням бібліотеки JavaFX для розробки графічного дизайну, використанням SceneBuilder для конструювання форм, підключеною СУБД MySQL за допомогою драйвера JDBC, використання. CSS для розробки стилю інтерфейсу. Особливості «еПосібника»: посібник може відрізняти учня від вчителя, вчитель має змогу додавати, оновлювати, редагувати інформацію; посібник структурований та зручний; користувач може адаптувати під себе інтерфейс. The author of the qualification work developed a desktop electronic manual project "eGuide" for studying the theoretical foundations of web design. There was a program developed in the Java programming language using the JavaFX library for graphic design development, using SceneBuilder for construction of forms connected to the MySQL DBMS using the driver JDBC, using. CSS for UI styling. Features "eGuide": the guide can distinguish the student from the teacher, the teacher can add, update, edit information; the manual is structured and convenient; the user can adapt the interface to himself.
Опис
Ключові слова
вивчення основ веб-дизайну, електронний посібник, learning the basics of web design, electronic guide
Цитування
Захаров В. Є. Розробка електронного посібника для навчання школярів основам веб-дизайну : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014. Середня освіта (Інформатика) / В. Є. Захаров ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2022. – 50 с.
Колекції