Тлумачення поняття "фразеологічна одиниця"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто фразеологізми, що являються словосполученням або реченням, але якісно відрізняються від синтаксичних одиниць тим, що відтворюються як цілісні структури. Під фразеологічною одиницею (фразеологізмом) розуміємо лексико-граматичну єдність двох і більше нарізно оформлених компонентів, граматично організованих за моделлю словосполучення або речення, які, маючи цілісне значення та експресивне забарвлення, відтворюються в мові за традицією, автоматично. В статье рассмотрены фразеологизмы, которые являются словосочетанием или предложением, но качественно отличающиеся от синтаксических единиц тем, что воспроизводятся как целостные структуры. Под фразеологической единицею (фразеологизмом) понимаем лексико-грамматическое единство двух и более отдельно оформленных компонентов, грамматически организованных по модели словосочетаний или предложений, которые, имея целостное значения и экспрессивную окраску, воспроизводятся в речи по традиции, автоматически. The article deals with phraseological units, which are word combinations or sentences, but qualitatively differ from syntactic units in that they are reproduced as complete structures. The phraseological unit (phraseology) is understood as a lexical and grammatical unity of two or more separately formed components, grammatically organized according to the model of phrases or sentences, which, having a holistic meaning and expressive coloring, are reproduced in speech by tradition, automatically.
Опис
Ключові слова
фразеологізм, сполучення слів, магiстерськi роботи, фразеологизм, сочетание слов, магистерские работы, phraseology, combination of words, master's work
Цитування
Зінов’єва А. – М. Тлумачення поняття "фразеологічна одиниця" / А. – М. Зінов’єва // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 30–31.