ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В ДИТЯЧИХ ЗАКЛАДАХ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях розкрито мету, завдання, зміст, особливості організації та проведення організаційно-виховної педагогічної практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у закладах оздоровлення та відпочинку. Подано вимоги до оформлення звітної документації, основні нормативно-правові документи з організації діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Рекомендовано здобувачам 3 курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), керівникам практики університету. The methodical recommendations reveal the purpose, task, content, features of the organization and implementation of the organizational and educational pedagogical practice of first (bachelor) level higher education graduates in health and recreation facilities. The requirements for the registration of reporting documentation, the main regulatory and legal documents on the organization of the activities of children's health and recreation facilities have been submitted. Recommended for students of the 3rd year of the first (bachelor's) level of specialties 014 Secondary education (by subject specializations), managers of university practice.
Опис
Ключові слова
педагогічна практика, виховна робота, заклади оздоровлення та відпочинку, підготовка фахівців, практичне навчання, методичні рекомендації, pedagogical practice, educational work, health and recreation facilities, specialist training, practical training, methodical recommendations
Цитування
Організаційно-виховна педагогічна практика в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку : метод. рек. для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: А. В. Боярська-Хоменко, С. О. Васильєва]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. – 99 с. + дод.