Еволюція поглядів на систему антикризового управління підприємством

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Анотація
В статті розглянуто антикризове управління. В теперішній час наступає новий кризовий етап у розвитку світової економіки і національних економік більшості країн світу. Ця ситуація, насамперед, пов’язана з поширення пандемії COVID-19 та наслідками для економік країн впровадження суворих карантинних заходів. Все це обумовлює повернення наукового інтересу серед дослідників до проблеми антикризового управління підприємством. В статье рассмотрено антикризисное управление. В настоящее время наступает новый кризисный этап в развитии мировой экономики и национальных экономик большинства стран мира. Эта ситуация, прежде всего, связана с распространением пандемии COVID-19 и последствиями для экономики стран внедрения строгих карантинных мероприятий. Все это обусловливает возвращение научного интереса среди исследователей к проблеме антикризисного управления предприятием. This article examines crisis management. A new crisis stage in the development of the world economy and the national economies of most countries around the world is now approaching. This situation is primarily associated with the spread of the COVID-19 pandemic and the consequences for the economies of countries of the implementation of strict quarantine measures. All this causes the return of scientific interest among researchers to the problem of anti-crisis management of the enterprise.
Опис
Ключові слова
антикризове управління, підприємство, погляди, антикризисное управление, предприятие, взгляды, crisis management, enterprise, views
Цитування
Онісіфорова В. Ю. Еволюція поглядів на систему антикризового управління підприємством / В. Ю. Онісіфорова, В. К. Сідельнікова // Розвиток суб’єктів економічної діяльності в умовах цифрової економіки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 25–27 листоп. 2020 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [редкол.: Н. М. Матвєєва та ін.]. – Харків, 2020. – С. 49–51.