Гендерна ідентичність як чинник психологічного благополуччя в юнацтві

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджуються особливості психологічного благополуччя старшокласників у залежності від їхнього типу гендерної ідентичності, а також вплив уявлень про гендер батьків на характер гендерної ідентичності дітей юнацького віку. В процесі експериментального дослідження виявлено, що задоволеність життям і психологічне благополуччя пов’язані з характером гендерної ідентичності. Показано, що маскулінні і фемінні старшокласники схильні до стереотипних уявлень про сімейні ролі чоловіків і жінок. Існує зв'язок між сприйняттям гендеру батьків та формуванням гендерної ідентичності дітей юнацького віку. Розроблена програма спрямовується на підвищення інформованості учнів юнацького віку з гендерних питань, розвиток толерантності, взаєморозуміння, поважного ставлення до інших, що, власно, сприяє зростанню їхнього психологічного благополуччя. The work examines the peculiarities of the psychological well-being of high school students depending on their type of gender identity, as well as the influence of the ideas about the gender of parents on the nature of the gender identity of adolescent children. In the process of experimental research, it was found that life satisfaction and psychological well-being are related to the nature of gender identity. It is shown that masculine and feminine high school students are prone to stereotypical ideas about the family roles of men and women. There is a connection between the perception of the parents' gender and the formation of the gender identity of children of adolescent age. The developed program is aimed at increasing the awareness of youth students on gender issues, developing tolerance, mutual understanding, and respectful attitude towards others, which, in fact, contributes to the growth of their psychological well-being.
Опис
Ключові слова
гендер, гендерна ідентичність, психологічне благополуччя, гендерні сімейні ролі, задоволеність життям, юнацтво, gender, gender identity, psychological well-being, gender family roles, life satisfaction, youth
Цитування
Аксьонов Ю. О. Гендерна ідентичність як чинник психологічного благополуччя в юнацтві : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Ю. О. Аксьонов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 65 с. : дод.
Колекції