ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукова робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми формування екологічної грамотності молодших школярів на уроках природознавства. У магістерській роботі розкрито сутність поняття «формування», «екологічна грамотність», визначено особливості формування екологічної грамотності молодших школярів на уроках природознавства та її складові (когнітивна, емоційно-ціннісна, діяльнісна). Теоретично обгрунтовано методику формування екологічної грамотності молодших школярів на уроках природознавства та експериментально їх перевірено. The scientific work is a theoretical-experimental study of the problem of the formation of environmental literacy of younger schoolchildren in natural science lessons. In the master's thesis, the essence of the concept of "formation", "ecological literacy" is revealed, the peculiarities of the formation of ecological literacy of younger schoolchildren in natural science lessons and its components (cognitive, emotional-value, activity) are determined. The method of forming ecological literacy of younger schoolchildren in natural science lessons is theoretically substantiated and tested experimentally.
Опис
Ключові слова
молодші школярі, освітній процес, методика, формування, екологічна грамотність, урок природознавства, younger schoolchildren, educational process, methodology, formation, environmental literacy, natural science lesson
Цитування
Попова О. М. Формування екологічної грамотності молодших школярів на уроках природознавства : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / О. М. Попова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2023. – 80 с. : табл. + дод.
Колекції