ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ НА АДАПТИВНИХ ЗАСАДАХ

dc.contributor.authorКостіна, В. В.
dc.date.accessioned2023-11-06T15:45:27Z
dc.date.available2023-11-06T15:45:27Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ статті обґрунтовано потребу оновлення змісту та методичного забезпечення процесу соціального виховання дітей та молоді в умовах нових соціальних викликів, а також підготовки майбутніх фахівців до здійснення відповідної діяльності на адаптивних засадах. Метою публікації було виявлення суті, змісту та особливостей організації соціально-виховної діяльності з дітьми та молоддю в умовах адаптивних сучасних викликів, а також визначення можливостей, що забезпечують розвиток професійного потенціалу фахівців соціальної галузі до цього виду діяльності. На основі аналізу наукової літератури та практики соціального виховання дітей та молоді в сучасних умовах, виокремлено суть та основні складники соціально-виховного впливу, що забезпечують успішність самореалізації та самоствердження особистості, визначаючи адаптивний характер цих процесів. З’ясовано важливі аспекти соціального виховання дітей та молоді, якими мають володіти майбутні фахівці соціальної галузі для успішної професійної діяльності. Надано характеристику компонентів професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до організації соціального виховання дітей та молоді в умовах сучасних соціальних викликів, що здійснюється в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди на адаптивних засадах. Визначено дисципліни професійної підготовки під час опанування нормативної та варіативної її складових, а також в умовах виховних студій студентського наукового товариства. Виокремлено специфіку організації соціально-виховної проєктної діяльності в умовах підготовки заходів студентського наукового товариства. Наведено результати вимірювання впливу організації професійно-спрямованої соціально-виховної діяльності на стан та професійне зростання майбутніх фахівців соціальної галузі. Окреслено орієнтири для подальшої роботи з визначення наступності у відповідній підготовці фахівців до організації соціально-виховної роботи з дітьми та молоддю в умовах поширення нових інформаційних та адаптивних технологій, необхідність забезпечення підготовки фахівців соціальної галузі до організації соціально-виховних впливів на дітей та молодь, що створюють умови для розвитку важливих соціально-емоційних навичок, успішної самореалізації та самоствердження на адаптивних засадах. The article substantiates the need to update the content and methodical support of the process of social education of children and youth in the conditions of new social challenges, as well as the training of future specialists to carry out the relevant activities on an adaptive basis. The purpose of the publication was to identify the essence, content and features of the organization of social and educational activities with children and youth in the conditions of adaptive modern challenges, as well as to identify opportunities that ensure the development of the professional potential of social field specialists for this type of activity. Based on the analysis of scientific literature and the practice of social education of children and youth in modern conditions, the essence and main components of social-educational influence, which ensure the success of self-realization and self-affirmation of the individual, are identified, determining the adaptive nature of these processes. Important aspects of social education of children and youth, which future specialists in the social field must possess for successful professional activity, have been determined. The characteristics of the components of the professional training of future specialists in the social field for the organization of social education of children and youth in the conditions of modern social challenges, which is carried out at the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Disciplines of professional training during the mastery of its normative and variable components, as well as in the conditions of educational studies of the student scientific society, are defined. The specifics of the organization of socio-educational project activities in the conditions of preparation of events of the student scientific society are highlighted. The results of measuring the influence of the organization of professionally oriented social and educational activities on the state and professional growth of future specialists in the social sector are presented. Guidelines are outlined for further work on determining continuity in the training of social field specialists for the organization of social and educational work with children and youth in the conditions of the spread of new information and adaptive technologies, the need to ensure the training of social field specialists for the organization of social and educational influences on children and youth that create conditions for the development of important social-emotional skills, successful self-realization and self-affirmation.
dc.identifier.citationКостіна В. Організація соціально-виховної діяльності з дітьми та молоддю як основа розвитку професійного потенціалу фахівців соціальної галузі на адаптивних засадах / В. Костіна // Адаптивне управління: теорія і практика [Електронне видання]. Сер. : Педагогіка. – 2023. – Вип. 16 (31). – С. 1–13.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12940
dc.language.isouk
dc.publisherУкраїнська інженерно-педагогічна академія, ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»
dc.subjectдіти
dc.subjectмолодь
dc.subjectорганізація соціально-виховної діяльності
dc.subjectфахівець соціальної галузі
dc.subjectнові соціальні виклики
dc.subjectпрофесійний потенціал
dc.subjectсоціальна відповідальність
dc.subjectсамоствердження
dc.subjectсамореалізація
dc.subjectадаптивні засади
dc.subjectchildren
dc.subjectyouth
dc.subjectorganization of social and educational activities
dc.subjectspecialist in the social field
dc.subjectnew social challenges
dc.subjectprofessional potential
dc.subjectsocial responsibility
dc.subjectself-affirmation
dc.subjectself-realization
dc.subjectadaptive basis
dc.titleОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ НА АДАПТИВНИХ ЗАСАДАХ
dc.title.alternativeORGANIZATION OF SOCIAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES WITH CHILDREN AND YOUTH AS THE BASIS OF THE DEVELOPMENT OF THE PROFESSIONAL POTENTIAL OF THE SOCIAL FIELD SPECIALISTS ON AN ADAPTIVE BASIS
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Костіна В. Організація соціально-виховної діяльності_макет.pdf
Розмір:
359.46 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: