ГРАМАТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ПРЕЦЕДЕНТНОСТІ ПОЕТИЧНИХ АФОРИЗМІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У публікації розглянуто поняття поетичного афоризму. Тема цієї розвідки перетинається з кількома філологічними площинами, у які зробила значний науковий внесок професор Лідія Андріївна Лисиченко, насамперед лінгвопоетикою, фразеологією та вивченням становлення і розвитку Харківської філологічної школи у ХІХ–ХХІ століттях. Зазначено, що граматичне підґрунтя має прецедентність у віршовому, медійному, науково-популярному функціюванні афористичних поетичних фрагментів з використанням наказового способу, номінативних речень, на експресивну природу яких звертав увагу Юрій Шевельов, номінативних та інфінітивних рядів та низки інших, маркованих за морфологічною та / або синтаксичною ознакою сталих у українській поетичній картині світу одиниць. The publication examines the concept of poetic aphorism. The topic of this exploration intersects with several philological planes, to which Professor Lidia Andriivna Lysychenko made a significant scientific contribution, primarily through linguopoetics, phraseology, and the study of the formation and development of the Kharkiv Philological School in the 19th–21st centuries. It is noted that the grammatical basis has a precedent in the verse, media, and popular science functions of aphoristic poetic fragments using the imperative mood, nominative sentences, the expressive nature of which Yuriy Shevelyov drew attention to, nominative and infinitive series and a number of others, marked by morphological and / or a permanent syntactic feature in Ukrainian poetics picture of the world of units.
Опис
Ключові слова
поетичний афоризм, лінгвопоетика, фразеологія, мовна картина світу, Лисиченко Л. А., poetic aphorism, linguopoetics, phraseology, language picture of the world, L. A. Lysychenko
Цитування
Скоробогатова О. Граматичне підгрунтя прецедентності поетичних афоризмів / О. Скоробогатова // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 10. – С. 178–180.