Погляди І. Я. Франка на мету і завдання виховання школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто погляди І. Я. Франка на мету і завдання виховання школярів. У його творах багато уваги приділено питанням мети і завдання виховання. У розв'язанні цих питань, як і інших педагогічних проблем, письменник піднявся значно вище від сучасних йому представників педагогічної думки в Галичині. Зазначено, що І. Я. Франко зміг глянути значно далі своїх сучасників і висловити багато цінних думок щодо мети виховання в новому суспільстві. Виховним ідеалом письменника була всебічно розвинена і фізично загартована людина з широким колом знань, самостійним мисленням. The publication examines the views of I. Ya. Franko on the goal and task of education of schoolchildren. In his works, a lot of attention is paid to the questions of the purpose and task of education. In solving these questions, as well as other pedagogical problems, the writer rose much higher than his contemporary representatives of pedagogical thought in Galicia. It is noted that I. Ya. Franko was able to look much further than his contemporaries and express many valuable opinions regarding the purpose of education in the new society. The educational ideal of the writer was a comprehensively developed and physically hardened person with a wide range of knowledge, independent thinking.
Опис
Ключові слова
педагогічна думка, Франко І. Я., виховання школярів, магістерські роботи, pedagogical thought, I. Ya. Franko, education of schoolchildren, master's theses
Цитування
Скрипнік О. Погляди І. Я. Франка на мету і завдання виховання школярів / О. Скрипнік // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 79.