Дидактична система В. Сухомлинського у освітньому процесі ЗВО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі на основі аналізу історико-педагогічної літератури розкриті теоретичні питання дидактичної системи В. Сухомлинського, практичні аспекти реалізації дидактичної системи В. Сухомлинського в освітньому процесі та у виховній роботі зі студентами ЗВО. Установлено, що важливе місце в системі освіти займає професійна підготовка майбутніх педагогів. Головною метою освітнього процесу у ЗВО є підвищення якості української вищої освіти, наближення її рівня до європейських вимог і стандартів. Визначено, обґрунтовано, проаналізовано етапи періодизації дидактичної системи В. Сухомлинського: І. 1948–1956 рр. – період осмислення В. Сухомлинським педагогічних проблем, які вимагали теоретичного обґрунтування: вдосконалення навчально-виховного процесу, методів і форм навчання, взаємозв'язок навчально-виховного процесу з результатом, якого досягають учні після закінчення школи; ІІ. 1956–1965 рр. – переломний період в діяльності педагога. В. Сухомлинський відходить від «школи навчання» до трудової школи як основи розвитку дітей та підготовки їх до самостійного життя; ІІІ. 1965–1970 рр. – період теоретичного осмислення В. Сухомлинським своєї педагогічної діяльності, створення цілісної системи роботи школи. Виокремлено й охарактеризовано закономірності та принципи дидактичної системи В. Сухомлинського. Від умілого застосування методів навчання, на переконання В. Сухомлинського, залежить не тільки міцність знань, практичних умінь і навичок учнів, а й підхід до навчання, їх уміння вчитися самостійно, прагнення розширити свій світогляд. Всі загальнодидактичні методи навчання В. Сухомлинський поділяв на дві групи: методи, що забезпечують первинне сприймання знань та вмінь учнями; методи усвідомлення, розвитку і поглиблення знань. Особливість дидактичних поглядів В. Сухомлинського полягає в практичній реалізації новаторських форм та засобів навчання таких, як: розвивальне навчання, інтелектуальний та емоційний фон школи, створення радості пізнання, школа мислення, школа радості, уроки в зелених класах, уроки розвитку мовлення, «Книга природи», дві програми навчання: обов'язкова і розширена тощо. Узагальнено досвід практичної реалізації аспектів дидактичної системи В. Сухомлинського у освітньому процесі та виховній роботі зі студентами ЗВО. Розроблено робочу програму вибіркової дисципліни «Дидактика В. Сухомлинського у контексті сучасності». Розроблено плани обговорення 17 статей В. Сухомлинського; плани циклу з 5 конференцій за книгою В. Сухомлинського «Сто порад учителеві»; плани проведення: 3 проблемних столів; 5 зустрічей за «круглим столом»; 1 конференції; 2 диспутів; сценарій проведення ділової гри «Інтелектуальна мозаїка». В квалификационной работе на основе анализа историко-педагогической литературы раскрыты теоретические вопросы дидактической системы В. Сухомлинского, практические аспекты реализации дидактической системы В. Сухомлинского в образовательном процессе и воспитательной работе со студентами ЗВО. Установлено, что важное место в системе образования занимает профессиональная подготовка будущих педагогов. Главной целью образовательного процесса в ЗВО является повышение качества украинского высшего образования, приближение его уровня к европейским требованим и стандартам. Определены, обоснованы, проанализированы этапы периодизации дидактической системы В. Сухомлинского: І. 1948–1956 гг. – период осмысления В. Сухомлинским педагогических проблем, требовавших теоретического обоснования: усовершенствование учебно-воспитательного процесса, методов и форм обучения, взаимосвязь учебно-воспитательного процесса с результатом, которого достигают учащиеся после окончания школы; II. 1956–1965 гг. – переломный период в деятельности педагога В. Сухомлинский отходит от «школы обучения» к трудовой школе как основе развития детей и подготовки их к самостоятельной жизни; ІІІ. 1965–1970 гг. – период теоретического осмысления В. Сухомлинским своей педагогической деятельности; создание целостной системы работы школы. Выделены и охарактеризованы закономерности и принципы дидактической системы В. Сухомлинского. От умелого применения методов обучения, по убеждению В. Сухомлинского, зависит не только прочность знаний, практических умений и навыков учащихся, но и подход к обучению, их умение учиться самостоятельно, стремление расширить свое мировоззрение. Все общедидактические методы обучения В. Сухомлинский разделял на две группы: методы, обеспечивающие первичное восприятие знаний и умений учащимися; методы осознания, развития и углубления знаний. Особенность дидактических взглядов В. Сухомлинского заключается в практической реализации новаторских форм и средств обучения таких, как: развивающее обучение, интеллектуальный и эмоциональный фон школы, создание радости познания, школа мышления, школа радости, уроки в зеленых классах, уроки развития речи, «Книга природы», две программы обучения: обязательная и расширенная и т.д. Обобщен опыт практической реализации аспектов дидактической системы В. Сухомлинского в образовательном процессе и воспитательной работе со студентами ЗВО. Разработана рабочая программа выборочной дисциплины «Дидактика В. Сухомлинского в контексте ХХ века». Разработаны планы обсуждения 17 статей В. Сухомлинского; планы цикла из 5 конференций по книге В. Сухомлинского «Сто советов учителю»; планы проведения: 3 проблемных столов; 5 встреч за «круглым столом»; 1 конференции; 2 диспутов; сценарий проведение деловой игры «Интеллектуальная мозаика». In the qualification work on the basis of the analysis of historical and pedagogical literature theoretical questions of V. Sukhomlinsky's didactic system, practical aspects of realization of V. Sukhomlinsky's didactic system in educational process and in educational work with students of HEI were examined. It is established that an important place in the education system is occupied by professional training of future teachers. The main purpose of the educational process in HEI is to improve the quality of Ukrainian higher education, bringing its level closer to European requirements and standards. The stages of periodization of V. Sukhomlynsky's didactic system were determined and analyzed: I. 1948-1956 - the period of V. Sukhomlynsky's comprehension of pedagogical problems that required theoretical substantiation: improvement of educational process, methods and forms of teaching, interrelation of educational process with the result that students achieve after graduation; ІІ. 1956-1965 - a turning point in the activities of the teacher. V. Sukhomlinsky departs from the "school of education" to the labor school as the basis for the development of children and their preparation for independent living; III. 1965-1970 - the period of V. Sukhomlynsky's theoretical comprehension of his pedagogical activity, creation of a holistic system of school work. The regularities and principles of V. Sukhomlynsky's didactic system are singled out and characterized. According to V. Sukhomlynsky, not only the strength of knowledge, practical skills and abilities of students, but also the approach to learning, their ability to learn independently, the desire to expand their worldview depend on the skillful use of teaching methods. V. Sukhomlinsky divided all general didactic methods of teaching into two groups: methods that provide the primary perception of knowledge and skills by students; methods of awareness, development and deepening of knowledge. The peculiarity of V. Sukhomlinsky's didactic views lies in the practical implementation of innovative forms and means of learning such as: developmental learning, intellectual and emotional background of school, creation of joy of knowledge, school of thinking, school of joy, lessons in green classrooms, lessons of speech development, «Nature Book», Two training programs: compulsory and extended, etc. The experience of practical realization of aspects of V. Sukhomlynsky 's didactic system in the educational process and educational work with students of HEI is generalized. The working program of the elective discipline «Didactics of V. Sukhomlinsky in the context of modernity» is developed. Plans for discussion of 17 articles by V. Sukhomlynsky have been developed; plans for a series of 5 conferences based on V. Sukhomlinsky's book «One Hundred Tips for Teachers»; plans: 3 problem tables; 5 round table meetings; 1 conference; 2 disputes; scenario of the business game «Intellectual mosaic».
Опис
Ключові слова
дидактична система, Сухомлинський В., освітній процес, заклад вищої освіти, виховна робота зі студентами, дидактическая система, Сухомлинский В., образовательный процесс, заведение высшего образования, воспитательная работа со студентами, didactic system, Sukhomlynsky V., educational process, institution of higher education, educational work with students
Цитування
Прядко Т. А. Дидактична система В. Сухомлинського у освітньому процесі ЗВО : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / Т. А. Прядко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2021. – 97 с.
Колекції