Внесок В. Я. Білоцерківського у національно-патріотичне виховання молоді Харківщини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розкривається внесок Голови Ради старійшин, полковника Українського козацтва громадської організації «Окремий науково-освітній центр Українського козацтва імені Г. С. Сковороди» Василя Яковича Білоцерківського у національно-патріотичне виховання молоді Харківщини. Аналізуються основні напрями його виховної та наукової діяльності у справі підготовки майбутніх вчителів історії, юних козаків та берегинь Українського козацтва. The article reveals the contribution of the Chairman of the Council of Elders, Colonel of the Ukrainian Cossacks of the public organization «Separate Scientific and Educational Center of the Ukrainian Cossacks named after H. S. Skovoroda» Vasyl Yakovlevych Bilotserkivskyi's to the national and patriotic education of the youth of Kharkiv region. The main directions of his educational and scientific activities in the training of future history teachers, young Cossacks and guardians of the Ukrainian Cossacks are analyzed.
Опис
Ключові слова
козацький рух, громадська діяльність, національно-патріотичне виховання, полковник Українського козацтва В. Я. Білоцерківський, Cossack movement, public activity, national-patriotic education, Colonel of the Ukrainian Cossacks V. Y. Bilotserkivskyi
Цитування
Чернікова І. В. Внесок В. Я. Білоцерківського у національно-патріотичне виховання молоді Харківщини / І. В. Чернікова // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали наук. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народж. д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 256–263.