INTERSUBJECTIVITY BY J. HABERMAS AND SOLIDARITY BY R. RORTY FROM THE COMPARATIVE PERSPECTIVE OF THE POSTMETAPHYSICAL DISCOURSE

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Publishing house “Helvetica”
Анотація
The relevance of studying such constitutional phenomena of social existence as language and communication is determined by the rapid development of information and communications technologies on the background of the total destruction of well-established core spiritual values in the society. Consequently, the adoption of consumption values, generation gap issues, and communication domain deformation are induced by its virtualization. It is becoming increasingly difficult to reach agreement among people, social groups and nations in these conditions. Thus, the matters of intersubjectivity and solidarity, which appeared to be crucial in the post-metaphysical intellectual discourse of the late 20th century when people faced with the globalization of the communicative space, are gaining momentum. The research attempts to specify similarities and differences in the postmetaphysical practices applied by J. Habermas and R. Rorty. The former is associated with the Continental philosophy, Frankfurt school and critical theory, while the latter is associated with the analytical philosophy and pragmatism. Both believed they belonged to postmetaphysics and denied the traditional philosophical concepts of the nature of communication and knowledge. They were united by the aspiration to find effective “instruments” to achieve mutual understanding and consensus in the global communicative realm. Yet, the thinkers differed in their attitudes to solving this problem and it is these differentiating methodological features that are within the focus of this work. Considering the topical humanitarian orientation on the problematic aspects of the language and communication development in the dynamic conditions of information society, the address to the ostmetaphysical practices of the above prominent philosophers of the late 20th century will allow enriching modern communication theory, communication ethics and other related philosophical areas with new methodological tools. The findings of the comparative analysis confirm the need to synthesize the achievements of diverse philosophical schools on the way from the metaphysical grounds of the Modern Age to non-classical postmetaphysical thought and to the development of the epistemological instruments for this transition in the conditions of highly changeable social situation. Актуальність дослідження таких конститутивних феноменів суспільного буття, як мова і комунікація визначається стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій на тлі тотальної руйнації усталених базових духовних цінностей у суспільстві. Як наслідок, проблеми розриву поколінь та деформації комунікативної сфери, спричинені її віртуалізацією. Стає дедалі складніше досягати згоди між людьми, соціальними групами та націями в цих умовах. Таким чином, питання інтерсуб'єктивності та солідарності, які виявилися ключовими в постметафізичному інтелектуальному дискурсі кінця ХХ століття, коли люди зіткнулися з глобалізацією комунікативного простору, набирають все більших обертів. У дослідженні зроблено спробу визначити подібності та відмінності у постметафізичних практиках Ю. Габермаса та Р. Рорті. Перший асоціюється з континентальною філософією, Франкфуртською школою та критичною теорією, а другий - з аналітичною філософією та прагматизмом. Обидва вважали, що належать до постметафізики і заперечували традиційні філософські уявлення про природу комунікації та знання. Їх об'єднувало прагнення знайти ефективні "інструменти" для досягнення взаєморозуміння та консенсусу в глобальному комунікативному просторі. Але мислителі по-різному підходили до вирішення цієї проблеми, і саме ці диференціюючі методологічні особливості перебувають у фокусі цієї роботи. З огляду на актуальну гуманітарну спрямованість на проблемні аспекти розвитку мови та комунікації в динамічних умовах інформаційного суспільства, звернення до постметафізичних практик зазначених вище видатних філософів кінця ХХ століття дозволить збагатити сучасну теорію комунікації, комунікативну етику та інші суміжні філософські напрями новим методологічним інструментарієм. Результати порівняльного аналізу підтверджують необхідність синтезу здобутків різних філософських шкіл на шляху від метафізичних засад Нового часу до некласичної постметафізичної думки та розробки епістемологічного інструментарію для цього переходу в умовах мінливої соціальної ситуації.
Опис
Ключові слова
intersubjectivity, communication, rationality, solidarity, projective vocabulary, інтерсуб'єктивність, комунікація, раціональність, солідарність, проективна лексика
Цитування
Trynyak M. Intersubjectivity by J. Habermas and solidarity byR. Rorty from the comparative perspective ofthe postmetaphysical discourse / M. Trynyak, S. Rudenko // Humanities studies. – 2023. – Vol. 16 (93). – Pp. 77–83. doi: https://doi.org/10.32782/hst-2023-16-93-08