Духовний розвиток особистості майбутнього вихователя у контексті вирішення проблеми підготовки національних педагогічних кадрів

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті набули висвітлення питання підготовки національних педагогічних кадрів на засадах духовного розвитку особистості майбутнього вихователя з опорою на національні культурно-духовні цінності. Підготовка національних педагогічних кадрів, зокрема, вихователів ДНЗ, розглянута як важлива умова вирішення проблеми формування у дітей національних цінностей. Наголошено, що успішна реалізація стратегічних напрямів дошкільної освіти та виховання забезпечується сформованістю у майбутнього вихователя високої духовності. Автором доведено, що духовний розвиток особистості майбутнього фахівця та набуття ним професіоналізму ґрунтуються на засадах ціннісної спрямованості професійно-педагогічної підготовки, орієнтованої на формування у майбутніх фахівців національних культурно-духовних цінностей із використанням ідей та засобів народної педагогіки. В статье освещены вопросы подготовки национальных педагогических кадров на основе духовного развития личности будущего воспитателя с опорой на национальные культурно-духовные ценности. Подготовка национальных педагогических кадров, в частности, воспитателей ДОУ, рассматриваемая как важное условие решения проблемы формирования у детей национальных ценностей. Отмечено, что успешная реализация стратегических направлений дошкольного образования и воспитания обеспечивается сформированностью у будущего воспитателя высокой духовности. Автором доказано, что духовное развитие личности будущего специалиста и приобретение им профессионализма основываются на принципах ценностной направленности профессионально-педагогической подготовки, ориентированной на формирование у будущих специалистов национальных культурно-духовных ценностей с использованием идей и средств народной педагогики.The article talks about the problem of training national pedagogical staff on the basis of the spiritual development of a future teacher’s personality based on the national cultural-spiritual values. Training national pedagogical staff, particularly teachers of kindergartens, is considered as an important condition of solving the problem of the formation of children’s national values. It is noted that the successful implementation of the strategic directions of preschool education and upbringing is provided by the high level of a future teacher’s spirituality. The author proves that the spiritual development of a future specialist’s personality and his acquisition of professionalism are based on the principles of the value orientation of the professionalpedagogical training aimed at the formation of future specialists’ national culturalspiritual values with the use of ideas and means of national pedagogics.
Опис
Ключові слова
духовний розвиток особистості, вихователь дитячого дошкільного закладу, національні культурно-духовні цінності, ідеї та засоби народної педагогіки, духовное развитие личности, воспитатель детского дошкольного учреждения, национальные культурно-духовные ценности, идеи и средства народной педагогики, personal development, teachers of kindergartens, national cultural and spiritual values, ideas and means of folk pedagogy
Цитування
Шевченко Н. О. Духовний розвиток особистості майбутнього вихователя у контексті вирішення проблеми підготовки національних педагогічних кадрів / Н. О. Шеченко // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 39. - С. 143-150.