ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Проаналiзовані умови, серед яких можливе формування морально-свідомого юного громадянина. Серед шляхів і засобів морального виховання молодших школярів вирізняються: обов’язок, свідомість, погляди, праця, слово, традиції, повага. Найголовніше завдання початкової школи є виховання особистості, яка, маючи власну поведінку та характер, діє та поводиться у будь-якій ситуації згідно моральних норм та загальноприйнятих правил поведінки. Проанализированы условия, среди которых возможно формирование нравственно-сознательного юного гражданина. Среди путей и средств нравственного воспитания младших школьников выделяются: обязанность, сознание, взгляды, труд, слово, традиции, уважение. Главная задача начальной школы является воспитание личности, которая, имея собственное поведение и характер, действует и ведет себя в любой ситуации согласно моральных норм и общепринятых правил поведения. The article analyses the conditions, among which the formation of morally-conscious young citizen. Among the ways and means of moral education of younger students are: responsibility, consciousness, attitudes, work, word, tradition, respect. The main task of primary school is the education of the individual, which, having its own behavior and character, acts and behaves in any situation according to moral norms and accepted rules of conduct.
Опис
Ключові слова
початковi школи, виховання, молодші школярі, навчання, моральне виховання, освiта, начальные школы, воспитание, младшие школьники, обучение, нравственное воспитание, образование, образовани, elementary school, education, young learners, teaching, moral education, education
Цитування
Ігнатьєва, А. І. Проблема морального виховання учнів сучасної початкової школи / А. І. Ігнатьєва // Українська освіта і наука в XXІ столітті: погляд молоді : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених (11—12 трав. 2016 р., м. Харків) / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т" ; [ редкол.: О. А. Андрущенко (гол. ред.) та ін. ; відп. за вип. К. А. Юр'єва]. – Харків : ХНПУ, 2016. - С. 20-21.