Приватна ініціатива у розвитку історико-краєзнавчого руху на Харківщині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті аналізується вплив приватної ініціативи на становлення та розвиток історико-краєзнавчого руху в Харківській губернії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Визначені та проаналізовані такі напрями цього впливу, як приватні пожертвування, збір інформації краєзнавчого характеру, здійснення археологічних та етнографічних досліджень, заохочення до краєзнавчої діяльності, підтримка проведення заходів краєзнавчого характеру, а також допомога при створенні та подальшого розвитку краєзнавчих установ. В статье анализируется влияние частной инициативы на становление и развитие историко-краеведческого движения в Харьковской губернии в конце ХІХ – начале ХХ ст. Определены и проанализированны такие направления этого влияния, как частные пожертвования, сбор информации краеведческого характера, проведение археологических и этнографических исследований, привлечение к краеведческой деятельности, поддержка проведения мероприятий краеведческого характера, а также помощь при создании и в дальнейшем развитии краеведческих учреждений. The article analyzes the influence of private initiative on the formation and the development of the local history movement in Kharkiv province in the late XIXth – the early XXth century. Such directions of this influence as private donations, the collection of the information about local history, the realization of archaeological and ethnographic researches, the involvement to local history studying, supporting of events on local history, as well as the help in the establishment and the further development of local history institutions are identified and analyzed. The diversity of social classes, representatives of which participated in the activities on local history, as well as the variety of regions, that were represented, showed the interest to this work among the different segments of the population not only in Kharkiv and other provinces of the Russian Empire.
Опис
Ключові слова
пожертвування, архівна справа, музейна справа, історико-краєзнавчий рух, пожертвования, архивное дело, музейное дело, историко-краеведческое движение, donations, archiving, museum affairs, local history movement
Цитування
Місостов Т. Ю. Приватна ініціатива у розвитку історико-краєзнавчого руху на Харківщині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. / Т. Ю. Місостов // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Cер. : Історія та географія. – Харків : Колегіум, 2017. – Вип. 54. – С. 166–172.