Харківський природничий форум

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірці представлено матеріали науково-практичної конференції метою якої є об’єднання молодих науковців з країн Центральної та Східної Європи для обміну досвідом та натхненням, проведення плідних дискусій та налагодження сталого співробітництва у галузі природничих наук та освіти. Представлені роботи висвітлюють сучасний стан та перспективи розвитку природничої науки і освіти та присвячені актуальним проблемам сучасної біології, хімії, спеціальної психології та педагогіки здоров’язбереження. Для біологів та екологів широкого профілю, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів. В сборнике представлены материалы научно-практической конференции, целью которой является объединение молодых ученых из стран Центральной и Восточной Европы для обмена опытом и вдохновением, проведения плодотворных дискуссий и налаживания устойчивого сотрудничества в области естественных наук и образования. Представленные работы освещают современное состояние и перспективы развития естественной науки и образования и посвящены актуальным проблемам современной биологии, химии, специальной психологии и педагогики здоровьесбережения. Для биологов и экологов широкого профиля, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений. The collection contains materials of a scientific and practical conference, the purpose of which is to unite young scientists from Central and Eastern Europe to exchange experience and inspiration, hold fruitful discussions and establish sustainable cooperation in the field of natural sciences and education. The presented works highlight the current state and prospects for the development of natural science and education and are devoted to topical problems of modern biology, chemistry, special psychology and pedagogy of health preservation. For biologists and ecologists of a wide profile, teachers, graduate students and students of higher educational institutions.
Опис
Ключові слова
Харківський природничий форум, природничі науки, сучасна біологія, сучасна хімія, педагогіка здоров’язбереження, спеціальна психологія, наукові дослідження, Харьковский естественный форум, естественные науки, современная биология, современная химия, здоровьесберегающая педагогика, специальная психология, научные исследования, Kharkiv Natural Forum, natural Sciences, modern biology, modern chemistry, health saving pedagogy, special psychology, scientific research
Цитування
Харківський природничий форум : ІV Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 16-17 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної]. – Харків : ХНПУ, 2021. – 162 с.