Formation of professionally important qualities of students with weakened motor fitness using a health related and sport-oriented training program

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-03-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
University of Pitesti, Romania – (EUP)
Анотація
The purpose of the work: analysis of effectiveness of trainings in sport section by health related program, oriented on formation of professionally important qualities for students with weakened motor fitness. Material and methods: in the research students of main and preparatory health groups participated. We formed experimental group of students with weakened motor fitness (n=47, age 21.14±0.36 years). In sport section trainings, in this group special complex of exercises for attention, static exercises from Hatha yoga and breathing exercises by A.N. Strelnikova’s system were applied. Control group included students with higher motor fitness (n=40, age 21.44±0.26 age). Statistical distinctions in age between control and experimental groups were not confident (p>0.05). For determination of weakened motor fitness we conducted six pedagogic tests. Results: we worked out training program, consisting of four parts: exercises for attention, specially selected Hatha yoga static postures, breathing exercises and technical actions from chosen kind of sports. It was found that all indicators (left and right hands’ strength, vital capacity of lungs, breathing pause after inhale, heart beats rate in rest, Romberg’s test, Kopylov’s test) statistically confidently (p<0.05–0.01) improved after pedagogic experiment. It was also found that level of students’ motor fitness formation increased (p<0.05–0.01) by tests: long jump from the spot, chin ups on high bar, shuttle run 3 х 10 meters, run during six minutes, forward bents. It was shown that formation of personality’s professionally important qualities increased statistically confidently (р<0.05) practically by all tested parameters, with the only exclusion: awareness of significance of own study for modern society. Conclusions: The received data about motor fitness level formation and students’ interest to physical exercises’ practicing permit to plan physical culture classes. The purpose of such classes is to form personality’s professionally important qualities: concentration of attention, interpersonal communication, resistance to stresses of different character, acquiring knowledge and skills in independent practicing of physical culture. Мета роботи: аналіз ефективності занять у спортивній секції за програмою охорони здоров'я, орієнтованої на формування професійно значущих якостей для студентів зі зниженим рівнем рухової підготовленості. Матеріал і методи: в дослідженні брали участь студенти основних і підготовчих груп здоров'я. Ми сформували експериментальну групу студентів зі зниженим рівнем рухової підготовленості (n=47, вік 21.14±0.36 років). На заняттях спортивних секцій у цій групі проводиться спеціальний комплекс вправ для уваги, статичні вправи від хатха-йоги і дихальні вправи за системою О. М. Стрельникової. Контрольна група включала студентів з більш високим рівнем рухової підготовленості (n=40, вік 21.44±0.26 років). Статистичні відмінності у віці між контрольною та експериментальною групами не були достовірними (р>0.05). Для визначення рівня рухової підготовленості ми провели шість педагогічних тестів. Результати: ми розробили програму навчання, що складається з чотирьох частин: вправи для уваги, спеціально відібрані статичні пози Хатха-йоги, дихальні вправи і технічні дії від обраного виду спорту. Було встановлено, що після педагогічного експерименту покращилися всі показники (сила лівої і правої руки, життєва ємкість легень, дихальна пауза після вдиху, частота серцевих скорочень в спокої, тест Ромберга, тест Копилова) статистично достовірно (p<0.05-0.01). Було також виявлено, що рівень формування рухової підготовленості студентів збільшився (p<0.05-0.01) після випробувань: довгий стрибок з місця, підйом підборіддя на високій планці, човниковий біг 3 х 10 метрів, пробіг протягом шести хвилин, форвардні нахили. Було показано, що професійно значущі якості особистості підвищувалися статистично достовірно (р<0.05) практично за всіма перевіреними параметрами, з єдиним винятком: усвідомлення значущості власного дослідження для сучасного суспільства. Висновки: отримані дані про формування рівня рухової підготовленості й зацікавленості учнів в практичних заняттях фізичних вправ дозволяють планувати заняття фізичної культури. Метою таких класів є формування професійно значущих якостей особистості: концентрація уваги, міжособистісне спілкування, стійкість до стресів різного характеру, придбання знань і навичок у самостійній практиці фізичної культури. Цель работы: анализ эффективности занятий в спортивной секции по программе здравоохранения, ориентированной на формирование профессионально значимых качеств для студентов с пониженным уровнем двигательной подготовленности. Материал и методы: в исследовании участвовали учащиеся основных и подготовительных групп здоровья. Мы сформировали экспериментальную группу студентов с пониженным уровнем двигательной подготовленности (n=47, возраст 21.14±0.36 лет). На занятиях спортивных секций в этой группе проводится специальный комплекс упражнений для внимания, статические упражнения от хатха-йоги и дыхательные упражнения по системе А. Н. Стрельниковой. Контрольная группа включала студентов с более высоким уровнем двигательной подготовленности (n=40, возраст 21.44±0.26 лет). Статистические различия в возрасте между контрольной и экспериментальной группами не были достоверными (р>0.05). Для определения уровня двигательной подготовленностью мы провели шесть педагогических тестов. Результаты: мы разработали программу обучения, состоящую из четырех частей: упражнения для внимания, специально отобранные статические позы Хатха-йоги, дыхательные упражнения и технические действия от выбранного вида спорта. Было установлено, что после педагогического эксперимента улучшились все показатели (сила левой и правой руки, жизненная емкость легких, дыхательная пауза после вдоха, частота сердечных сокращений в покое, тест Ромберга, тест Копылова) статистически достоверно (p<0.05-0.01). Было также обнаружено, что уровень формирования двигательной подготовленности студентов увеличился (p<0.05-0.01) после испытаний: длинный прыжок с места, подъём подбородка на высокой планке, челночный бег 3 х 10 метров, пробег в течение шести минут, форвардные наклонности. Было показано, что профессионально значимые качества личности повышались статистически достоверно (р<0.05) практически по всем проверенным параметрам, с единственным исключением: осознание значимости собственного исследования для современного общества. Выводы: полученные данные о формировании уровня двигательной подготовленности и заинтересованности учащихся в практических занятиях физических упражнений позволяют планировать занятия физической культуры. Целью таких классов является формирование профессионально значимых качеств личности: концентрация внимания, межличностное общение, устойчивость к стрессам различного характера, приобретение знаний и навыков в самостоятельной практике физической культуры.
Опис
Ключові слова
sport section, program, students, fitness, indicators, experiment, спортивний сектор, програма, студенти, підготовленість, показники, експеримент, спортивный сектор, программа, студенты, подготовленность, показатели, эксперимент
Цитування
Formation of professionally important qualities of students with weakened motor fitness using a health related and sport-oriented training program / V. A. Kuzmin, Yu. A. Kopylov, M. D. Kudryavtsev, I. A. Tolstopyatov, G. Y. Galimov, O. M. Ionova // Journal of Physical Education and Sport. – Romania : EUP, 2016. – Vol. 16(1). – Is. 1. – P. 136–145.