Проблема естетичного виховання в історико-педагогічному дискурсі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті на основі вивчення педагогічної спадщини видатних педагогів і громадських діячів другої половини ХІХ ст., аналізу архівних документів визначено місце і значення естетичного виховання у процесі формування особистості. Дано характеристику окремим засобам естетичного виховання: «естетичне читання», «хоровий спів», народний театр, народна творчість тощо. Розкрито їх вплив на естетичне, національне, патріотичне і моральне виховання. Визначено різні точки зору педагогів на використання їх в системі виховної роботи. З’ясовано вимоги ефективного застосування засобів естетичного виховання в шкільній практиці. Відображено прагнення педагогів і педагогічні громадськості у напрямі введення хорового співу до шкільних навчальних програм. Звернуто увагу на дискусію щодо використання нотно-лінійної і цифрової системи побудови програм зі співу; розкрито активну позицію тогочасних педагогічних журналів щодо здійснення редакції і вчителів-практиків з розв’язання проблем естетичного виховання учнівської молоді і населення. Підкреслимо роль громадських організацій (товариств, комітетів тощо) в реалізації завдань естетичного виховання народу. Наведено конкретні приклади діяльності «філармонічного клубу», «хорового товариства», народних театрів. В статье на основе изучения педагогического наследия видных педагогов и общественных деятелей второй половины ХІХ ст., анализа архивных документов определено место и значение эстетического воспитания в системе формирования личности. Дано характеристику отдельным средствам эстетического воспитания: «эстетическое чтение», «хоровое пение», «народный театр», «народное творчество». Раскрыто их влияние на эстетическое, национальное, патриотическое и моральное воспитание. Выявлены разные точки зрения педагогов на проблему использования их в процессе воспитательной работы. Определены требования эффективности использования средств эстетического воспитания. Отражена деятельность педагогов, педагогической общественности в обосновании необходимости введения хорового пения в школьные учебные программы. Обращено внимание на дискуссию относительно использования нотно-линейной и цифровой системы построения программы пения; освещена активная позиция педагогических журналов того времени в осуществлении обратной связи редакции и учителей-практиков в вопросе эстетического воспитания школьников и населения. Подчеркнута роль общественных организаций в реализации задач эстетического воспитания народа; приведены конкретные примеры деятельности «филармонического клуба», «хорового общества», народных театров. The article based on the study of the pedagogical heritage of prominent teachers and public figures of the second half of the XIX century, the analysis of archival documents determined the place and importance of aesthetic education in the system of personality formation. The characteristic of individual means of aesthetic education is given: “aesthetic reading”, “choral singing”, “folk theater”, “folk art”. Their influence on aesthetic, national, patriotic and moral education is revealed. Different points of view of teachers on the problem of their use in the process of educational work are revealed. Determined the requirements of the effectiveness of the use of aesthetic education. The activity of teachers and the pedagogical community in justifying the need to introduce choral singing in school curricula is reflected. Attention is focused on the discussion regarding the use of linear-linear and digital system for constructing a singing program; highlights the active position of pedagogical journals of the time in the implementation of feedback from the editors and practicing teachers on the aesthetic education of schoolchildren and the public. The role of public organizations in the implementation of the tasks of aesthetic education of the people was emphasized; Concrete examples of the activities of the Philharmonic Club, Choral Society, and Folk Theaters are given.
Опис
Ключові слова
естетичне виховання, учні, народ, педагоги, засоби, естетичне читання, хоровий спів, народний театр, народна творчість, эстетическое воспитание, ученики, народ, педагоги, средства, эстетическое чтение, хоровое пение, народный театр, народное творчество, aesthetic education, students, people, educators, means, aesthetic reading, choral singing, people's theater, folk art
Цитування
Бугаєць Н. А. Проблема естетичного виховання в історико-педагогічному дискурсі / Н. А. Бугаєць // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 57. – С. 166–173.