ГЕНОЦИД КРИМСЬКИХ ТАТАР: ІСТОРИЧНА ТА ІНДИВІДУАЛЬНА ПАМ’ЯТЬ У ФІЛЬМІ «ДОДОМУ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дискримінація кримських татар почалася ще в Російській імперії. Одним із перших, хто здійснив депортацію кримських татар, був Суворов, про що йдеться у фільмі "Додому" 2019 року режисера Нарімана Алієва. Фільм "Додому" є реакцією на історичні події 21 століття. У 2014 році війна Росії проти України розпочалася з анексії Автономної Республіки Крим 20 лютого - початку квітня 2014 року. Герої фільму - представники кримськотатарського етносу, які вже не вперше постраждали внаслідок цього вторгнення з боку росіян. У дискурсі патріотизму фільм "Додому", сама назва якого є алюзією на сприйняття простору Дому як архетипу, слід інтерпретувати як відчуття "свого". Цей фільм висвітлює невідомі широкому загалу прогалини в історичній пам'яті кримських татар та українців, адже у 21 столітті проблеми утисків кримських татар стають частиною історії сучасної України. Кримські татари не мають свого Дому. Сама назва "Додому" містить глибокий підтекст та іронію, адже цей народ не має свого Дому. Фільм "Додому" - це втілення мрії всіх кримських татар: мати "свій" Дім як Архетип/простір/Землю/"свій". Мовчання - це позиція опору кримських татар, спроба вижити і зберегти свій етнос, мову, культуру, традиції. Конфлікти між особистістю / державою, чоловіком / жінкою, батьками / дітьми розкриваються в картині світу фільму. Автори фільму в скупих репліках батька розвивають ідею заперечення еміграції як явища, дисидентства як інституту, що калічить особистість і її нащадків у майбутньому. Накал пристрасті між сильними дорослими чоловіками переростає у сварку, режисер зображує відкритий непримиренний конфлікт між батьками/дітьми. Discrimination against the Crimean Tatars began in the Russian Empire. One of the first people to implement the deportation of Crimean Tatars, was Suvorov, as it is discussed in the 2019 film «Homeward» directed by Nariman Aliyev. The film «Homeward» is a reaction to the historical events of the 21st century. In 2014, Russia’s war against Ukraine began with the annexation of the Crimean Autonomous Republic on February 20 – the beginning of April 2014. The characters of the film are representatives of the Crimean Tatar ethnic group, who suffered as a result of this invasion not for the first time by the Russians. In the discourse of patriotism, the film «Homeward», the very title of which is an allusion to the perception of the Home’s space as an Archetype, should be interpreted as a feeling of «someone’s own». This film illuminates the gaps in the historical memory of the Crimean Tatars and Ukrainians, unknown to the general public, because in the 21st century the problems of oppression of the Crimean Tatars become part of the modern Ukraine history. Crimean Tatars do nоt have their Home. The very name «Homeward» contains a deep subtext and irony, since these people do not have their Home. The film «Homeward» is the embodiment of the dream of all Crimean Tatars: to have «their own» Home as an Archetype / space / Earth / «someone’s own». Silence is a position of resistance of the Crimean Tatars and an attempt to survive and preserve their ethnicity, language, culture, and traditions. Conflicts between individual / state, man / woman, parents / children are revealed in the world’s picture of the film. The authors of the film, in the sparing remarks of the father, develop the idea of denying emigration as a phenomenon, dissidence as an institution that cripples a personality and his descendants in the future. The heat of passion between strong adult men turns into a quarrel, the director depicts an open irreconcilable conflict between parents / children.
Опис
Ключові слова
геноцид, кримські татари, історична пам'ять, індивідуальна пам'ять, архетип, дім, "свій", genocide, Crimean Tatars, historical memory, individual memory, archetype, home, «someone’s own»
Цитування
Криворучко С. К. Геноцид кримських татар: історична та індивідуальна пам'ять у фільмі «Додому» / С. К. Криворучко // Аргументи сучасної філології: історична та індивідуальна пам’ять : матеріали IV Міжнар. наук. конф., Харків, 18–19 квіт. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2024. – С. 200–207.