Проблема впровадження stem-освіти у загальноосвітніх навчальних закладах (досвід Туреччини)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький
Анотація
Отже, основними стратегіями щодо впровадження STEM-освіти у Туреччині, що є актуальним і для системи освіти України, – це створення навчальних центрів STEM на базі університетів країни, які мають взаємодіяти із ЗНЗ та бути доступними для всіх учнів та викладачів країни; проведення наукових досліджень щодо інтеграціїSTEM орієнтованого підходу в навчально-виховний процес ЗНЗ; сприяння здійсненню дисертаційних досліджень фахівцями у цій галузі освіти для створення методичних рекомендацій, навчальних планів та ін.; забезпечення підвищення кваліфікації учителів у галузі STEM-освіти; сприяння мотивації вчителів у застосуванні STEM орієнтованого підходу на всіх рівнях освіти та ін. Итак, основными стратегиями по внедрению STEM-образования в Турции, что является актуальным и для системы образования Украины - это создание учебных центров STEM на базе университетов страны, которые должны взаимодействовать с ОУЗ и быть доступными для всех учащихся и преподавателей страны; проведение научных исследований по интеграцииSTEM ориентированного подхода в учебно-воспитательный процесс ОУЗ; содействие осуществлению диссертационных исследований специалистами в этой области образования для создания методических рекомендаций, учебных планов и др .; обеспечение повышения квалификации учителей в области STEM-образования; содействие мотивации учителей в применении STEM ориентированного подхода на всех уровнях образования и др. So, the main strategies for introducing STEM education in Turkey, which is also relevant for the education system in Ukraine, are the creation of STEM training centers on the basis of universities in the country, which should interact with educational institutions and be accessible to all students and teachers of the country; Conducting research on the integration of the STEM-oriented approach into the educational process of the university; assistance in the implementation of dissertation research by specialists in this field of education to create guidelines, curricula, etc. providing continuing education for teachers in the field of STEM education; promoting teachers' motivation in applying the STEM-oriented approach at all educational levels, etc.
Опис
Ключові слова
математика, STEM-освіта, модернізація системи освіти, загальноосвітні навчальні заклади, аспірантські роботи, математика, STEM-образование, модернизация системы образования, общеобразовательные учебные заведения, аспирантские работы, mathematics, STEM education, modernization of the education system, general educational institutions, graduate work
Цитування
Моторіна В. Г. Проблема впровадження stem-освіти у загальноосвітніх навчальних закладах (досвід Туреччини) / В. Г. Моторіна, З. П. Соловей // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 168. – С. 160–164.