Щодо співвідношення норм матеріального та процесуального права стосовно досудового врегулювання господарських спорів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
За своїм правовим характером відносини із досудового (претензійного) розв’язання господарського спору є матеріальними, а не процесуальними. Чинна редакція ст. 222 ГК України «Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності» закріплює даний порядок як право суб’єктів господарювання на власний розсуд вирішувати конфліктні ситуації шляхом подання претензії. Однак регулювання порядку досудового врегулювання господарських спорів не повинно обмежуватися рамками лише ст. 222 ГК України, а має визначатися окремим розділом ГК України, для того щоб чітко встановити порядок реалізації господарсько-правової відповідальності (порядок і строки пред’явлення та розгляду претензії, повідомлення заявника про результати розгляду претензії). А щодо ГПК України, то його норми повинні бути спрямовані виключно на регулювання обов’язкового порядку здійснення господарського судочинства уповноваженим судовим органом. По своему правовому характеру отношения по досудебному (претензионному) решению хозяйственного спора являются материальными, а не процессуальными. Действующая редакция ст. 222 ГК Украины «Досудебный порядок реализации хозяйственно-правовой ответственности» закрепляет данный порядок как право субъектов хозяйствования по собственному усмотрению решать конфликтные ситуации путем подачи претензии. Однако регулирование порядка досудебного урегулирования хозяйственных споров не должно ограничиваться рамками только ст. 222 ГК Украины, а должен определяться отдельным разделом ГК Украины, для того чтобы четко установить порядок реализации хозяйственно-правовой ответственности (порядок и сроки предъявления и рассмотрения претензии, уведомления заявителя о результатах рассмотрения претензии). А по ХПК Украины, то его нормы должны быть направлены исключительно на регулирование обязательного порядка осуществления хозяйственного судопроизводства уполномоченным судебным органом. By their legal nature, relations on the pre-trial (claim) solution of an economic dispute are material, not procedural. The current version of Art. 222 of the Civil Code of Ukraine "Pre-trial procedure for the implementation of economic and legal responsibility" enshrines this procedure as the right of business entities at their own discretion to resolve conflict situations by filing a claim. However, the regulation of the procedure for pre-trial settlement of economic disputes should not be limited to the framework of Art. 222 of the Civil Code of Ukraine, but should be determined by a separate section of the Civil Code of Ukraine in order to clearly establish the procedure for implementing economic and legal responsibility (the procedure and terms for filing and considering a claim, notifying the applicant about the results of considering a claim). And according to the COD of Ukraine, its norms should be aimed exclusively at regulating the mandatory procedure for the implementation of economic proceedings by an authorized judicial body.
Опис
Ключові слова
матеріальне право, процесуальне право, досудове врегулювання, господарські спори, материальное право, процессуальное право, досудебное урегулирование, хозяйственные споры, substantive law, procedural law, pre-trial settlement, business disputes
Цитування
Ждан М. Д. Щодо співвідношення норм матеріального та процесуального права стосовно досудового врегулювання господарських спорів / М. Д. Ждан // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 195–199.