Синельников Яків Рафаїлович, український радянський анатом, доктор медичних наук, професор

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
Біобібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності Синельникова Якова Рафаїловича, українського радянського анатома, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедрою анатомії та фізіології людини Харківського державного педагогічного інституту імені Г. С. Сковороди з 1965 по 1990 рік. У виданні зібрано і систематизовано відомості про науковий доробок вченого впродовж 75 років науково-педагогічної діяльності та після його смерті (1946–2021 рр.) – дисертації, навчальні посібники, атласи, статті, надруковані в наукових збірниках та періодичних виданнях, матеріали конференцій, патенти, звіти про науково-дослідну роботу. Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, педагогам, аспірантам, студентам та усім тим, хто цікавиться питаннями педагогіки, анатомії та морфології. Библиографический указатель посвящен научной деятельности Синельникова Якова Рафаиловича, украинского советского анатома, доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой анатомии и физиологии человека Харьковского государственного педагогического института имени Г. С. Сковороды с 1965 по 1990 год. В издании собрано и систематизировано сведения о научном потенциале ученого на протяжении 75 лет научно-педагогической деятельности и после его смерти (1946-2021 гг.) - диссертации, учебные пособия, атласы, статьи, напечатанные в научных сборниках и периодических изданиях, материалы конференций, патенты , отчеты о научно-исследовательской работе. Указатель адресован научным работникам, педагогам, аспирантам, студентам и всем тем, кто интересуется вопросами педагогики, анатомии и морфологии. The biobibliographic index is devoted to the scientific activity of Yakiv Rafailovych Synelnykov, Ukrainian Soviet anatomist, doctor of medical sciences, professor, head of the department of human anatomy and physiology of H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University from 1965 to 1990. The publication collects and systematizes information about the scientific achievements of the scientist during 75 years of scientific and pedagogical activity and after his death (1946-2021) - dissertations, textbooks, atlases, articles published in scientific collections and periodicals, conference proceedings, patents , reports on research work. The index is addressed to research and teaching staff, teachers, graduate students, students and all those interested in pedagogy, anatomy and morphology.
Опис
Ключові слова
Синельников Я. Р., наукові праці, анатомічна школа, історія кафедри анатомії і фізіології людини, наукова школа Синельникова Я. Р., атлас анатомії людини, макроскопічна анатомія, мікроскопічна анатомія, біобібліографічні покажчики, научные работы, анатомическая школа, история кафедры анатомии и физиологии человека, научная школа Синельникова Я. Р., атлас анатомии человека, макроскопическая анатомия, микроскопическая анатомия, биобиблиографические указатели, Synelnykov Ya., scientific works, anatomical school, history of the Department of Anatomy and Physiology of People, scientific school of Synelnykov Ya., atlas of human anatomy, macroscopic anatomy, microscopic anatomy, biobibliographic indexes
Цитування
Синельников Яків Рафаїлович, український радянський анатом, доктор медичних наук, професор : біобібліографія : 1946–2021 рр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. В. П. Захарченко ; наук. ред. О. Г. Коробкіна ; бібліогр. ред. Т. І. Неудачина]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – 56 с. – (Серія «Вчені ХНПУ імені Г. С. Сковороди» ; вип. 5).