Аналіз показників комунікативного менеджменту підприємства при здійсненні маркетингового аудиту

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління», громадська організація «Асоціація науковців України»
Анотація
У статті досліджено особливості та механізми показників комунікативного менеджменту підприємства та управління маркетингом підприємства на ринку в умовах бізнес-середовища. Створення умов для успішного функціонування комунікацій в організації становить одне з найважливіших завдань управління. Комунікація є життєво важливою системою організації: якщо якимось чином ліквідувати потоки повідомлень в організації, то вона припинить своє існування. Окреслено основні напрями маркетингового аудиту комунікаційної політики підприємства. Визначено основні риси, характерні для аудиту маркетингової діяльності. Досліджено основні компоненти комплексного аудиту маркетингової діяльності. Проведена систематизація цілей маркетингу та комунікативної діяльності підприємства. Визначено значення інструментів маркетингових комунікацій при просуванні споживчих товарів і товарів виробничого призначення. Проаналізовано результативність комунікацій в організації та результати комунікаційної кампанії в цілому. Аудит маркетингу представлений як системний процес всебічного аналізу ефективності роботи комплексу маркетингу підприємства. Під системним підходом до проведення аудиту маркетингу розуміють наявність і послідовність проведення адміністративних і аналітичних процедур, методів отримання аудиторських доказів за допомогою організації інформаційних потоків отримання необхідної інформації. Отримані в роботі результати, висновки та сформульовані пропозиції є певним внеском у розвиток теорії і практики управління підприємствами і, зокрема, управління ефективністю їх комунікативної маркетингової діяльності. Використання в практичній діяльності маркетологів результатів проведеної класифікації теоретико-методичних підходів до системної оцінки ефективності комунікативного менеджменту підприємства підвищить рівень наукової обґрунтованості прийнятих рішень в сфері управлінського маркетингу. В статье исследованы особенности и механизмы показателей коммуникативного менеджмента предприятия и управления маркетингом предприятия на рынке в условиях бизнес-среды. Создание условий для удачного функционирования коммуникаций в организации составляет одну из важнейших задач управления. Коммуникация является жизненно важной системой организации: если каким-либо образом ликвидировать потоки сообщений в организации, она прекратит свое существование. Обозначены основные направления маркетингового аудита коммуникационной политики предприятия. Определены основные черты, характерные для аудита маркетинговой деятельности. Исследованы основные компоненты комплексного аудита маркетинговой деятельности. Произведена систематизация целей маркетинга и коммуникативной деятельности предприятия. Определены значения инструментов маркетинговых коммуникаций при продвижении потребительских товаров и товаров производственного назначения. Проанализирована результативность коммуникаций в организации и результаты коммуникационной кампании в целом. Аудит маркетинга представлен как системный процесс всестороннего анализа эффективности работы комплекса маркетинга компании. Под системным подходом к проведению аудита маркетинга подразумевают наличие и последовательность проведения административных и аналитических процедур, методов получения аудиторских доказательств посредством организации информационных потоков получения необходимой информации. Полученные в работе результаты, выводы и сформулированные предложения представляют собой определенный вклад в развитие теории и практики управления предприятиями и, в частности, управления эффективностью их коммуникативной маркетинговой деятельности. Использование в практической деятельности маркетологов результатов проведенной классификации теоретико-методических подходов к системной оценке эффективности коммуникативного менеджмента предприятия повысит уровень научной обоснованности принятых решений в сфере управленческого маркетинга. The article examines the features and mechanisms of indicators of communicative management of the enterprise and marketing management of the enterprise in the market in a business environment. Creating conditions for the successful functioning of communications in the organization is one of the most important tasks of management. Communication is a vital system of the organization: if you somehow eliminate the flow of messages in the organization, it will cease to exist. The main directions of marketing audit of the communication policy of the enterprise are outlined. The main features characteristics of the audit of marketing activities are identified. The main components of a comprehensive audit of marketing activities are studied. The systematization of the purposes of marketing and communicative activity of the enterprise is carried out. The importance of marketing communication tools in the promotion of consumer goods and industrial goods is determined. The effectiveness of communications in the organization and the results of the communication campaign as a whole are analyzed. Marketing audit is presented as a systematic process of comprehensive analysis of the effectiveness of the marketing complex of the enterprise. Under the systematic approach to marketing audit understand the presence and sequence of administrative and analytical procedures, methods of obtaining audit evidence by organizing information flows to obtain the necessary information. The results, conclusions and formulated proposals obtained in the work are a certain contribution to the development of the theory and practice of enterprise management and, in particular, the management of the effectiveness of their communicative marketing activities. The use in the practice of marketers of the results of the classification of theoretical and methodological approaches to the systematic assessment of the effectiveness of communicative management of the enterprise will increase the level of scientific validity of decisions in the field of management marketing.
Опис
Ключові слова
комунікативний менеджмент, аудит, аналіз, маркетингова діяльність, комунікація, маркетингові дослідження, стратегія маркетингу, коммуникативный менеджмент, аудит, анализ, маркетинговая деятельность, коммуникация, маркетинговые исследования, стратегия маркетинга, communication management, audit, analysis, marketing activities, communication, marketing research, marketing strategy
Цитування
Зеліч В. В. Аналіз показників комунікативного менеджменту підприємства при здійсненні маркетингового аудиту / В. В. Зеліч, С. М. Євтухова, О. Є. Гречаник // Наукові перспективи. ‒ 2021. ‒ № 9(15). ‒ С. 285‒296.