ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ У НАВЧАННІ ФІЗИЦІ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Інформатизація освіти розглядається як один із головних напрямів модернізації всієї освітньої системи. Поява систем мультимедіа справила революційні зміни у таких галузях, як освіта, комп'ютерний тренінг, у багатьох галузях професійної діяльності, науки, мистецтва. Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні застосування мультимедійних технологій при навчанні фізиці у закладах загальної середньої освіти. Об'єктом дослідження є навчання фізиці учнів. Предметом дослідження є застосування сучасних мультимедійних технологій під час навчання фізиці. Методи дослідження: аналіз та синтез, метод порівняння й аналогій, систематизація та класифікація, узагальнення незалежних характеристик, вивчення й узагальнення практичного досвіду. Informatization of education is considered as one of the main directions of modernization of the entire educational system. The emergence of multimedia systems has made revolutionary changes in such fields as education, computer training, in many fields of professional activity, science, art. The purpose of the research is the theoretical justification of the use of multimedia technologies in the teaching of physics in institutions of general secondary education. The object of the study is teaching physics to students. The subject of the research is the application of modern multimedia technologies during the teaching of physics. Research methods: analysis and synthesis, method of comparison and analogies, systematization and classification, generalization of independent characteristics, study and generalization of practical experience.
Опис
Ключові слова
мультимедіа, мультимедійні технології, інтернет-технології, демонстрація, комп’ютер, інструменти, наочність, multimedia, multimedia technologies, Internet technologies, demonstration, computer, tools, visualization
Цитування
Антонова А. Д. Використання мультимедійних засобів у навчанні фізиці в закладах середньої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Фізика) / А. Д. Антонова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. фізики і хімії. – Харків, 2022. – 60 с. : іл.
Колекції