ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуто проблему формування загальнокультурної компетентності учнів в освітньому процесі початкової школи. Розкрито понятійно-термінологічне поле дослідження, зокрема поняття «культура», «компетентність», «компетенція», «загальна культура» та «загальнокультурна компетентність». Окреслено особливості компетентнісного підходу до навчання у початковій школі; уточено зміст та структуру загальнокультурної компетентності. Схарактеризовано стан досліджуваної проблеми у сучасній науково-педагогічній думці, узагальнено досвід вчителів-практиків, щодо формування загальнокультурної компетентності учнів початкової школи. Виділено шляхи формування загальнокультурної компетентності учнів початкової школи; здійснено аналіз змісту підручників різних навчальних предметів початкової школи та визначено їх культуроформуючу складову. Представлено аналіз результатів опитування вчителів початкової школи, що здійснювалося з метою виявлення труднощів процесу формування загальнокультурної компетентності учнів початкової школи та узагальнення й аналізу їх досвіду. Розроблено методичні рекомендації для вчителів початкової школи, щодо формування загальнокультурної компетентності учнів: системність та систематичність здійснення відповідної діяльності, здійснення моніторингу, вибору підручників, використання цифрових сервісів, проведення розвивально-розважальних заходів в умовах дистанційного навчання. Надано методичні поради до організації та проведення виховного заходу, проєкту, спортивних змагань з метою формування загальнокультурної компетентності учнів початкової школи. In the qualification work, the problem of forming general cultural competence of students in the educational process of primary school is considered. The qualification work deals with the problem of forming general cultural competence of pupils in the educational process of primary school. The conceptual and terminological field of the study, in particular the concepts of "culture", "competence", "competence", "general culture"; and "general cultural competence" are revealed. The peculiarities of the competence-based approach to teaching in primary school are outlined; the content and structure of general cultural competence are clarified. The state of the problem under study in modern scientific and pedagogical thought is characterized, the experience of practicing teachers in the formation of general cultural competence of primary school students is summarized. The ways of forming the general cultural competence of primary school students are highlighted; the content of textbooks of various primary school subjects is analyzed and their culture-forming component is determined. The analysis of the results of the survey of primary school teachers, which was carried out to identify the difficulties in the process of forming the general cultural competence of primary school students and to summarize and analyze their experience, is presented. Methodological recommendations for primary school teachers on the formation of students' general cultural competence have been developed: systematic and systematic implementation of relevant activities, monitoring, selection of textbooks, use of digital services, developmental and entertaining activities in distance learning. Methodological advice on organizing and conducting an educational event, project, sports competitions to form the general cultural competence of primary school students is provided.
Опис
Ключові слова
загальнокультурна компетентність, освітній процес початкової школи, вчителі, general cultural competence, educational process of primary school, teachers, students
Цитування
Пасічник М. М. Формування загальнокультурної компетентності учнів в освітньому процесі початкової школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / М. М. Пасічник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 64 с. : іл., табл. + дод.
Колекції