Методика кількісної оцінки техніко-тактичних дій в змагальній діяльності спортсменів в настільному тенісі

dc.contributor.authorKoвальов, Є. В.
dc.contributor.authorТараник, О. О.
dc.contributor.authorКозіна, Ж. Л.
dc.date.accessioned2019-10-25T13:00:43Z
dc.date.available2019-10-25T13:00:43Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractВ статті автор теоретично обгрунтував і розробив методику обробки статистичних даних матчу з настільного тенісу. Було виконано відеозйомку матчу двох спортсменок звичайною камерою смартфона. Були проаналізовані статистичні дані гри по застосованим технічним прийомам і позиціям тенісисток за гральним столом, на якій відстані і в якому напрямку були виконані прийоми. Розроблено, обґрунтовано і впроваджено в практику автоматизовану обробку інформації з техніко-тактичних дій в змагальній діяльності спортсменів з настільного тенісу. Складено моделі множинної лінійної регресії між ступенем впливу використаних технічних елементів для спортсменки 1і значенням набраної кількості очок за матч. Показано висока значимість технічних елементів Накат (виграв, %) та Підрізки (виграв, %) в кількості набраних очок за матч. Отримано рівняння регрессій, яке дозволяє зробити передбачення кількісті набраних очок у партії, а також виявити найбільш впливові елементи для гравця. Виконано автоматизований підрахунок статистичних даних відеозйомки матчу, де об'єктивно відображена ефективність та надійність виконання основних ударів, що визначають ефективність змагальної діяльності в настільному тенісі. Виконано відображення у вигляді діаграм кількісних оцінок техніко-тактичних дій в змагальній діяльності спортсменів з настільного тенісу. Воно направлено на підвищення результативності тенісистів, шляхом виявлення їх найбільш слабких і сильних сторін, їх усунення або навпаки більш частого застосування в змаганнях. Розроблена, обґрунтована і впроваджена в практику методика обробки статистичних даних матчу в програмі Excel. Практичне значення методикиє в доступності для більшості гравців застосовувати запропоновану методику самостійно. В статье автор теоретически обосновал и разработал методику обработки статистических данных матча по настольному теннису. Было выполнено видеосъемку матча двух спортсменок обычной камерой смартфона. Были проанализированы статистические данные игры по примененным техническим приемам и позициям теннисисток за игорным столом, на каком расстоянии и в каком направлении были выполнены приемы. Разработан, обоснованно и внедрены в практику автоматизированную обработку информации с технико-тактических действий в соревновательной деятельности спортсменов по настольному теннису. Составлен модели множественной линейной регрессии между степенью влияния использованных технических элементов для спортсменов 1 и значением набранного количества очков за матч. Показана высокая значимость технических элементов Накат (выиграл,%) и подрезка (выиграл,%) в количестве набранных очков за матч. Получено уравнение регресса, которое позволяет сделать предсказания количеству набранных очков в партии, а также выявить наиболее влиятельные элементы для игрока. Выполнен автоматизированный подсчет статистических данных видеосъемки матча, где объективно отражена эффективность и надежность выполнения основных ударов, определяющие эффективность соревновательной деятельности в настольном теннисе. Выполнено отражение в виде диаграмм количественных оценок технико-тактических действий в соревновательной деятельности спортсменов по настольному теннису. Оно направлено на повышение результативности теннисистов, путем выявления их наиболее слабых и сильных сторон, их устранение или наоборот более частого применения в соревнованиях. Разработана, обоснована и внедрена в практику методика обработки статистических данных матча в программе Excel. Практическое значение методикие в доступности для большинства игроков применять предложенную методику самостоятельно. In the article the author has theoretically substantiated and developed the method of processing the statistical data of the table tennis match. A video shoot of a match between two athletes was performed using a regular camera of the smartphone. The statistics of the game were analyzed using the technical techniques and positions of tennis players at the gaming table, at what distance and in what direction the receptions were performed. The automated processing of information on technical and tactical actions in the competitive activity of athletes from table tennis has been developed, substantiated and implemented in practice. Models of multiple linear regression between the degree of influence of the used technical elements for the athlete 1 and the value of the number of points scored per match are made. The high significance of the technical elements Nakat (won,%) and Slicing (won,%) in the number of points earned per match were shown. The regression equation is obtained, which allows you to predict the number of points scored in the party, as well as to identify the most influential elements for the player. An automated calculation of the video data of the match is made, where the efficiency and reliability of the main strikes, which determine the effectiveness of competitive activity in table tennis, is objectively reflected. Displays in the form of diagrams of quantitative assessments of technical and tactical actions in the competitive activity of athletes from table tennis. It is aimed at increasing the effectiveness of tennis players, by identifying their weak and strong points, eliminating them, or vice versa, more frequent use in competitions.The method of processing match statistics in the Excel program is developed, substantiated and implemented in practice.The practical value of the technique is in the availability of most players to apply the proposed method on their own.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationKoвальов Є. В. Методика кількісної оцінки техніко-тактичних дій в змагальній діяльності спортсменів в настільному тенісі / Є. В. Koвальов, О. О. Тараник, Ж. Л. Козіна // Health, sport, rehabilitation. – 2018. – № 3(4). – Рр. 39–51. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1468030uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2520-2677 (Print)
dc.identifier.issn2520-2685 (Online)
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2874
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherHealth, sport, rehabilitationuk_UA.UTF-8
dc.subjectнастільний тенісuk_UA.UTF-8
dc.subjectвідеозйомка матчуuk_UA.UTF-8
dc.subjectтехніко-тактичні діїuk_UA.UTF-8
dc.subjectзмагальна діяльністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectнастольный теннисuk_UA.UTF-8
dc.subjectвидеосъемка матчаuk_UA.UTF-8
dc.subjectтехнико-тактические действияuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоревновательная деятельностьuk_UA.UTF-8
dc.subjecttable tennisuk_UA.UTF-8
dc.subjectvideo shooting matchuk_UA.UTF-8
dc.subjecttechnical and tactical actionsuk_UA.UTF-8
dc.subjectcompetitive activityuk_UA.UTF-8
dc.titleМетодика кількісної оцінки техніко-тактичних дій в змагальній діяльності спортсменів в настільному тенісіuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeМетодика количественной оценки технико-тактических действий в соревновательной деятельности спортсменов в настольном теннисеuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeMethod of quantitative evaluation of technical and tactical actions in the competitive activity of athletes in table tennisuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Koвальов Є. В. .pdf
Розмір:
3.98 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: