Communicative Competence as a Component of the Professional Development of Psychology Students

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
LUMEN Publishing House
Анотація
The paper analyzes the issue of communicative competence as an element of the professional development of students studying psychology. It is established that in order to become a professional psychologist, a person should possess a number of essential psychological skills, such as communicative competence realized in the possession of verbal and nonverbal means of communication, ability to initiate and maintain contact. Based on this, the aim of the article was to conduct an empirical study on the communicative competence features as a component of the professional development of upcoming psychologists. A set of psychodiagnostic methods was selected, which helped to study the main parameters of communicative competence, features of professional orientation and motivation of future professional activity. The obtained results were subjected to quantitative and qualitative analysis. The sample included 72 Bachelor’s degree psychology students studying at Vasyl’ Stus Donetsk National University. The research consisted of two stages. The first stage incorporated the assessment of communicative competence, based on which the sample of subjects was divided into 3 subgroups according to their level of communicative competence development. The second stage analyzed the features of professional motivation and attitude to one’s own professional development of psychology students with different levels of communicative competence development. The results demonstrate that students with a high level of communicative competence in comparison with students withmedium and low levels of communicative competence in the structure of professional motivation are dominated by intrinsic motivation, which indicates that for such students their future profession itself is very important. Moreover, these students have a clear idea of their future professional activity, are more professionally oriented, which will contribute to their successful professional development. У роботі аналізується питання комунікативної компетентності як елемента професійного розвитку студентів, які вивчають психологію. Встановлено, що для того, щоб стати професійним психологом, людина повинна володіти рядом необхідних психологічних навичок, таких як комунікативна компетентність, що реалізується у володінні вербальними та невербальними засобами спілкування, здатність ініціювати та підтримувати контакт. Виходячи з цього, метою статті було проведення емпіричного дослідження особливостей комунікативної компетентності як складової професійного розвитку майбутніх психологів. Підібрано комплекс психодіагностичних методик, які допомогли дослідити основні параметри комунікативної компетентності, особливості професійної спрямованості та мотивації майбутньої професійної діяльності. Отримані результати були піддані кількісному та якісному аналізу. До вибірки увійшли 72 студенти бакалавра психології, які навчаються в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Дослідження складалося з двох етапів. Перший етап включав оцінку комунікативної компетенції, на підставі якої вибірку досліджуваних було поділено на 3 підгрупи за рівнем розвитку комунікативної компетентності. На другому етапі аналізувалися особливості професійної мотивації та ставлення до власного професійного розвитку студентів психології з різним рівнем розвитку комунікативної компетентності. Результати свідчать про те, що у студентів із високим рівнем комунікативної компетентності порівняно зі студентами із середнім та низьким рівнями комунікативної компетентності в структурі професійної мотивації переважає внутрішня мотивація, що свідчить про те, що для таких студентів дуже важливою є сама майбутня професія. Більше того, ці студенти мають чітке уявлення про свою майбутню професійну діяльність, більш професійно орієнтовані, що сприятиме їх успішному професійному розвитку. В работе анализируется вопрос коммуникативной компетентности как элемента профессионального развития студентов, изучающих психологию. Установлено, что для того чтобы стать профессиональным психологом, человек должен обладать рядом необходимых психологических навыков, таких как коммуникативная компетентность, реализуемая во владении вербальными и невербальными средствами общения, способность инициировать и поддерживать контакт. Исходя из этого, целью статьи было проведение эмпирического исследования особенностей коммуникативной компетентности как составляющей профессионального развития будущих психологов. Подобран комплекс психодиагностических методик, которые помогли изучить основные параметры коммуникативной компетентности, особенности профессиональной направленности и мотивации будущей профессиональной деятельности. Полученные результаты были подвергнуты количественному и качественному анализу. В выборку вошли 72 студента бакалавра психологии, которые учатся в Донецком национальном университете имени Василия Стуса. Исследование состояло из двух этапов. Первый этап включал оценку коммуникативной компетенции, на основании которой выборка испытуемых была разделена на 3 подгруппы по уровню развития коммуникативной компетентности. На втором этапе анализировались особенности профессиональной мотивации и отношения к собственному профессиональному развитию студентов психологии с разным уровнем развития коммуникативной компетентности. Результаты свидетельствуют о том, что у студентов с высоким уровнем коммуникативной компетентности по сравнению со студентами со средним и низким уровнями коммуникативной компетентности в структуре профессиональной мотивации преобладает внутренняя мотивация, что свидетельствует о том, что для таких студентов очень важна сама будущая профессия. Более того, эти студенты имеют ясное представление о своей будущей профессиональной деятельности, более профессионально ориентированы, что будет способствовать их успешному профессиональному развитию.
Опис
Ключові слова
communicative competence, communicative knowledge, communicative abilities, psychology students, professional development, professional training, professional motivation, professional orientation, комунікативна компетентність, комунікативні знання, комунікативні здібності, студенти психологи, професійний розвиток, професійна підготовка, професійна мотивація, професійна орієнтація, коммуникативная компетентность, коммуникативные знания, коммуникативные способности, студенты психологи, профессиональное развитие, профессиональная подготовка, профессиональная мотивация, профессиональная ориентация
Цитування
Communicative Competence as a Component of the Professional Development of Psychology Students / O. Batsylyeva, I. Puz, V. Astakhov and other // BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. – 2021. – Vol. 12, is. 3. – Pр. 89–104.