УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

dc.contributor.authorТищенко, Т. І.
dc.contributor.authorГречаник, О. Є.
dc.date.accessioned2021-07-28T12:38:41Z
dc.date.available2021-07-28T12:38:41Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractУ статті приділено увагу проблемі формування психологічних якостей керівника закладу освіти й управління цим процесом. Зокрема, установлено, що сучасні керівники освітньої сфери зазнають певних труднощів, виконуючи управлінські функції й завдання, пов’язані з використанням психологічних технологій роботи з персоналом, мотивуванням співробітників, їх згуртуванням у єдиний колектив, що рухається до спільної мети, створенням команди однодумців, розв’язанням проблем професійно-особистісного розвитку, визначенням оптимальних індивідуальних траєкторій розвитку внутрішнього потенціалу особистості, попередженням й конструктивним розв’язанням конфліктів у середовищі закладу освіти тощо. Усе це пояснює актуальність означеної проблеми й необхідність її розв’язання. Так, у статті висвітлено методи, форми й засоби управління формуванням психологічних якостей керівників закладів освіти, визначено етапи управлінської діяльності. Визначено структуру психологічних якостей керівника, важливих для виконання ним управлінських функцій, яка містить такі компоненти: когнітивний, мотиваційно-ціннісний, емоційний. Установлено соціальні й особистісні фактори, що відіграють провідну роль у формуванні психологічних якостей керівника, як-от: макро- та мікросередовище; особливості виховання й освіти; соціальна взаємодія з різним категоріями людей; мотивація професійної діяльності; індивідуальні та вікові особливості. Основними методами формування психологічних якостей керівників закладів освіти є методи формування свідомості, організації діяльності та формування досвіду, стимулювання та мотивації діяльності, методи контролю, самоконтролю, само оцінювання. Основними формами роботи визнано індивідуальні та групові. Серед засобів формування психологічних якостей керівника закладу освіти особливу увагу приділено теоретичній (спецкурси з урахуванням рівня професійної компетентності керівника) та практичній підготовці (розвиток комунікативних, організаційних, проектних, гностичних умінь, здатності до самоосвіти). Описано етапи управлінської діяльності та структуру комплексно-цільової програми відповідно до предмету дослідження, доведено її ефективність, що підтверджується отриманими експериментальними даними, які засвідчують підвищення рівнів сформованості психологічних якостей керівників закладів освіти. В статье уделено внимание проблеме формирования психологических качеств руководителя учреждения образования и управления этим процессом. В частности, установлено, что современные руководители образовательной сферы испытывают определенные трудности, выполняя управленческие функции и решая задачи, связанные с использованием психологических технологий работы с персоналом, мотивированием сотрудников, их сплочением в единый коллектив, двигающийся к общей цели, созданием команды единомышленников, решением проблем профессионально-личностного развития, определением оптимальных индивидуальных траекторий развития внутреннего потенциала личности, предупреждением и конструктивным решением конфликтов в среде учебного заведения и тому подобное. Все это объясняет актуальность данной проблемы и необходимость ее решения. Так, в статье освещены методы, формы и средства управления формированием психологических качеств руководителей учебных заведений, определены этапы управленческой деятельности. Обозначена структура психологических качеств руководителя, важных для выполнения им управленческих функций, которая состоит из таких компонентов: когнитивный, мотивационно-ценностный, эмоциональный. Установлены социальные и личностные факторы, играющие ведущую роль в формировании психологических качеств руководителя, например: макро- и микросреда; особенности воспитания и образования; социальное взаимодействие с различными категориями людей; мотивация профессиональной деятельности; индивидуальные и возрастные особенности. Основными методами формирования психологических качеств руководителей учебных заведений являются методы формирования сознания, организации деятельности и формирования опыта, стимулирования и мотивации деятельности, методы контроля, самоконтроля, самооценивания. Основными формами работы признаны индивидуальные и групповые. Среди средств формирования психологических качеств руководителя учреждения образования особое внимание уделено теоретической (спецкурсы с учетом уровня профессиональной компетентности руководителя) и практической подготовке (развитие коммуникативных, организационных, проектных, гностических умений, способности к самообразованию). Описаны этапы управленческой деятельности и структура комплексно-целевой программы в соответствии с предметом исследования, доказана ее эффективность, что подтверждается полученными экспериментальными данными, свидетельствующими о повышении уровня сформированности психологических качеств руководителей учебных заведений. The article is fully given respect to the problem of formation the psychological qualities of the head of an educational institution and management of the process. In particular, it is established that modern leaders of the educational sphere experience certain difficulties, executing managerial functions and tasks related to the use of psychological technologies of work with staff, motivating employees, uniting them into a single team, moving to a common goal, creating a team of like-minded solving problems of professional and personal development, determining the optimal individual trajectories of development of the internal potential of the individual, prevention and constructive resolution of conflicts in the educational institution, etc. All these explains the urgency of this problem and the need to solve it. Thus, the article highlights the methods, forms and means of managing the formation of psychological qualities of heads of educational institutions, identifies the stages of management. The structure of psychological qualities of the head, important for execution by its administrative functions which contains such components is defined: those are cognitive, motivational-value, emotional. The social and personal factors that play a leading role in the formation of psychological qualities of the leader, such as: macro- and micro-environment; features of upbringing and education; social interaction with different categories of people; motivation of professional activity; individual and age features. The main methods of forming the psychological qualities of heads of educational institutions are methods of forming consciousness, organizing activities and forming experience, stimulating and motivating activities, methods of control, self-control, self-evaluation. The main forms of work are recognized as individual and group. Among the means of forming the psychological qualities of the head of the educational institution, special attention is paid to theoretical (special courses taking into account the level of professional competence of the head) and practical training (development of communication, organizational, project, gnostic skills, ability to self-education). The stages of management activity and the structure of the complex-target programs according to the subject of research are described, its efficiency is proved, which is confirmed by the received experimental data which testify to increase of levels of formation of psychological qualities of heads of educational institutions.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationТищенко Т. І. Управління формування психологічних якостей керівників закладів освіти як наукова проблема / Т. І. Тищенко, О. Є. Гречаник // Адаптивне управління: теорія і практика. Сер. : Педагогіка : електронне наук. фахове вид. / Укр. інженерно-пед. акад. – Харків, 2021. – Вип. 11 (21).uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2707-0255
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5718
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherУкраїнська інженерно-педагогічна академіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаклад освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectкерівникuk_UA.UTF-8
dc.subjectметодиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихологічні якостіuk_UA.UTF-8
dc.subjectуправлінняuk_UA.UTF-8
dc.subjectформиuk_UA.UTF-8
dc.subjectучебное заведениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectруководительuk_UA.UTF-8
dc.subjectметодыuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихологические качестваuk_UA.UTF-8
dc.subjectуправлениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectформыuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational institutionuk_UA.UTF-8
dc.subjectheaduk_UA.UTF-8
dc.subjectmethodsuk_UA.UTF-8
dc.subjectpsychological qualitiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectmanagementuk_UA.UTF-8
dc.subjectformsuk_UA.UTF-8
dc.titleУПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМАuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeУПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМАuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeMANAGEMENT OF FORMATION OF PSYCHOLOGICAL QUALITIES OF HEADS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS A SCIENTIFIC PROBLEMuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
379-Article Text-778-1-10-20210707.pdf
Розмір:
824.97 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: