Топосні характеристики моделей хронотопу в історичному романі П. Загребельного «Роксолана»

dc.contributor.authorНестеренко, Н. П.
dc.date.accessioned2021-03-18T13:26:18Z
dc.date.available2021-03-18T13:26:18Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractСтаття присвячена проблемі визначення топосних характеристик моделей хронотопу історичного роману П. Загребельного «Роксолана». Мета статті – виділити й охарактеризувати в історичному романі П. Загребельного «Роксолана» ключові топоси, які через концептуалізацію символічного змісту допомагають простежити взаємозв’язки між зовнішнім та внутрішнім простором героїв. Одним із актуальних аспектів дослідження історичних творів митця стало вивчення їхньої хронотопної організації, що пояснюється оригінальністю багатьох романів письменника в плані їхніх часопросторових вимірів. Інтерпретація хронотопу через категорію події уможливила уведення поняття «модель хронотопу», під яким розуміється певна типова подія, яка змальовується в площині одного твору кілька разів у стосунку до різних героїв або того самого героя або в площині різних творів. Для зображення цієї події автор може обирати різні топосні й хроносні параметри, зберігаючи при цьому інваріантну сутність події. Концептуалізація символічного змісту ключових топосів роману поглиблена узагальненою, основоположною художньою реалізацією авторської концепції «час як вічність». Моделі хронотопів головних персонажів: боротьби, спокути, перемоги, поразки, втечі, прозріння реалізовуються П. Загребельним у романі «Роксолана» в таких топосах : моря, ріки, дзеркала, колодязя ; стовпа, колони, драбини, брами; острова, гарему, хамаму, палацу Топкапи, руїн; каменю, кола. Топос води в історичному романі П. Загребельного «Роксолана» має подвійне значення: 1) водна стихія виступає символом духовної смерті й переродження; 2) водна стихія виступає силою, яка здатна покарати за гріхи. Топоси стовпів, колони, драбини, брами в історичному романі П. Загребельного «Роксолана» пов’язані з символом Світового дерева, що характерний для світобачення багатьох народів і співвідноситься зі світовою віссю, виступаючи одним із варіантів поділу на Небо і Землю. Топоси гарему, хамаму, палацу Топкапи пов’язані з організацією особистого простору Роксолани, що відзначається замкненою структурою. Статья посвящена проблеме определения топосних характеристик моделей хронотопа исторического романа П. Загребельного «Роксолана». Цель статьи - выделить и охарактеризовать в историческом романе П. Загребельного «Роксолана» ключевые топосы, которые через концептуализацию символического содержания помогают проследить взаимосвязи между внешним и внутренним пространством героев. Одним из актуальных аспектов исследования исторических произведений художника стало изучение их хронотопного организации, что объясняется оригинальностью многих романов писателя в плане их пространственных измерений. Интерпретация хронотопа через категорию события сделала возможным введения понятия «модель хронотопа», под которым понимается определенное типичное событие, которое изображается в плоскости одного произведения несколько раз в отношения к различным героям или того же самого героя или в плоскости различных произведений. Для изображения этого события автор может выбирать различные топосные и хроносные параметры, сохраняя при этом инвариантную сущность события. Концептуализация символического содержания ключевых топосов романа углубленная обобщенной, основополагающей художественной реализацией авторской концепции «время как вечность». Модели хронотопов главных персонажей: борьбы, искупления, победы, поражения, побега, прозрение реализуются П. Загребельным в романе «Роксолана» в таких топосах: моря, реки, зеркала, колодца; столба, колонны, лестницы, ворота; острова, гарема, хамама, дворца Топкапы, руин; камня, круга. Топос воды в историческом романе П. Загребельного «Роксолана» имеет двоякое значение: 1) водная стихия выступает символом духовной смерти и перерождения; 2) водная стихия выступает силой, которая способна наказать за грихи. Топосы столбов, колонны, лестницы, ворота в историческом романе П. Загребельного «Роксолана» связаны с символом Мирового дерева, что характерно для мировоззрения многих народов и соотносится с мировой осью – одним из вариантов разделения на Небо и Землю. Топоси гарема, хамама, дворца Топкапы связанные с организацией личного пространства Роксоланы, который отмечается замкнутой структурой. The article is devoted to the problem of determining the topos characteristics of the models of the chronotope of P. Zagrebelny's historical novel "Roksolan". The purpose of the article is to highlight and characterize in the historical novel by P. Zagrebelny "Roksolan" key topos, which through the conceptualization of symbolic content help to trace the relationship between the external and internal space of the characters. One of the relevant aspects of the study of historical works of the artist was the study of their chronotopic organization, due to the originality of many novels of the writer in terms of their spatial dimensions. Interpretation of the chronotope through the category of event made the introduction of the concept of "chronotope model", which means a certain typical event, which is depicted in the plane of one work several times in relation to different characters or the same character or in the plane of different works. To depict this event, the author can select various topos and chronos parameters, while preserving the invariant essence of the event. The conceptualization of the symbolic content of the key topos of the novel is deepened by the generalized, fundamental artistic realization of the author's concept "time as eternity". Models of chronotopes of the main characters: struggle, redemption, victory, defeat, escape, insight realized by P. Zagrebelny in the novel "Roksolana" in the following topos: seas, rivers, mirrors, wells; pillars, columns, stairs, gates; islands, harems, hammams, Topkapi palaces, ruins; stone, circles. The topos of water in P. Zagrebelny's historical novel Roxolana has two meanings: 1) the water element is a symbol of spiritual death and rebirth; 2) the water element acts as a force that can punish sins. Topos of pillars, columns, stairs, gates in the historical novel by P. Zagrebelny "Roksolan" are associated with the symbol of the World Tree, which is characteristic of the worldview of many peoples and corresponds to the world axis, acting alone of the options for the division into Heaven and Earth. The topos of the harem, the hammam, the Topkapi Palace are connected with the organization of Roxolana's personal space, which is marked by a closed structure.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationНестеренко Н. П. Топосні характеристики моделей хронотопу в історичному романі П. Загребельного «Роксолана» / Н. П. Нестеренко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство / [редкол.: Л. В. Гармаш та ін.]. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2019. – Вип. 3(93). – С.129–142.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2312-1068 (Print)
dc.identifier.issn2312-1076 (Online)
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4302
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Видавничий дім Дмитра Бурагоuk_UA.UTF-8
dc.subjectхронотопuk_UA.UTF-8
dc.subjectмоделі хронотопуuk_UA.UTF-8
dc.subjectісторичний романuk_UA.UTF-8
dc.subjectтопосиuk_UA.UTF-8
dc.subjectавторська концепція часуuk_UA.UTF-8
dc.subjectмодели хронотопаuk_UA.UTF-8
dc.subjectПавло Загребельнийuk_UA.UTF-8
dc.subjectисторический романuk_UA.UTF-8
dc.subjectтопосuk_UA.UTF-8
dc.subjectавторская концепция времениuk_UA.UTF-8
dc.subjectПавел Загребельныйuk_UA.UTF-8
dc.subjectchronotopeuk_UA.UTF-8
dc.subjectchronotopical modelsuk_UA.UTF-8
dc.subjecthistorical noveluk_UA.UTF-8
dc.subjecttoposuk_UA.UTF-8
dc.subjectauthor’s concept of timeuk_UA.UTF-8
dc.subjectPavlo Zagrebelnyuk_UA.UTF-8
dc.titleТопосні характеристики моделей хронотопу в історичному романі П. Загребельного «Роксолана»uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeТопосные характеристики моделей хронотопа в историческом романе П. Загребельного «Роксолана»uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTopological Characteristics of Chronotope Models in P. Zagrebelny’s Нistorical Novel «Roxolanа»uk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Нестеренко Н. П. Топосні характеристики.pdf
Розмір:
377.83 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: