СТАН РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ СІМ’Ї У СУЧАСНИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ТА СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

dc.contributor.authorТрубавіна, І. М.
dc.date.accessioned2017-04-25T07:00:23Z
dc.date.available2017-04-25T07:00:23Z
dc.date.issued2016-09-16
dc.description.abstractУ статті розглянуто стан розробленості проблеми сім'ї у сучасних дослідженнях. Доведено, що формуванню гармонійних сімейних стосунків в сім'ї, її розвитку, як свідчать дослідження, сприятимуть: 1) оновлення завдань сімейної політики в напрямках підвищення престижу сім'ї у масовій свідомості, стабілізаії інституту шлюбу та сім'ї, створення умов успішної реалізації сім'єю її функцій; вдосконалення основних положень соціальної політики стосовно материнства в напрямку поєднання професійної та репродуктивної функцій жінок; 2) формування науково обгрунтованої моделі сучасної української сім'ї на засадах гендерної рівності; 3) спрямування соціальної роботи на формування почуттів родинності в шлюбі, пропагування офіційних шлюбів; на формування відповідального та усвідомленого батьківства у чоловіків і підвищення ролі батька у вихованні та соціалізації дітей; 4) посилення досліджень щодо соціальної роботи з дистантними сім'ями; 5) урахування віросповідання в слов'янській сім'ї; 6)звернення уваги в соціальній роботі з сім'єю на навчання правильній побудові сімейного побуту в контексті етносоціального дискурсу, формування ставлення до сім'ї як до референтної групи. В статье рассмотрено состояние разработанности проблемы семьи в современных исследованиях. Доказано, что формированию гармоничных семейных отношений в семье, ее развитию, как показывают исследования, будут способствовать: 1) обновление задач семейной политики в направлениях повышения престижа семьи в массовом сознании, стабилизации института брака и семьи, создания условий успешной реализации семьей ее функций; совершенствование основных положений социальной политики в отношении материнства в направлении сочетания профессиональной и репродуктивной функций женщин; 2) формирование научно обоснованной модели современной украинской семьи на принципах гендерного равенства; 3) направление социальной работы на формирование чувств родства в браке, пропаганда официальных браков; на формирование ответственного и осознанного отцовства у мужчин и повышения роли отца в воспитании и социализации детей; 4) усиление исследований по социальной работы с дистантними семьями; 5) учета вероисповедания в славянской семьи; 6)обращение внимания в социальной работе с семьей на обучение правильному построению семейного быта в контексте этносоциального дискурса, формирование отношения к семье как к референтной группе. The article examines the state of development of the family problem in modern research. It is proved that the formation of harmonious family relations in the family and its development, according to research, will be facilitated by: 1) updating the tasks of family policy in the areas of increasing the prestige of the family in the mass consciousness, stabilizing the institution of marriage and family, creating conditions for the successful realization of its functions by the family; improving the basic provisions of social policy on motherhood in the direction of combining professional and reproductive functions of women; 2) formation of a scientifically based model of the modern Ukrainian family on the basis of gender equality; 3) directing social work towards the formation of feelings of kinship in marriage, promotion of official marriages; formation of a.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationТрубавіна І. М. Стан розробленості проблеми сім'ї у сучасних філософських та соціологічних дослідженнях / І. М. Трубавіна // Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців : матеріали доп. та повідомл. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 16 верес. 2016 р.) / Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т», каф. соціол. і соц. роботи ; [за ред. І. В. Козубовської, Ф. Ф. Шандора]. – Ужгород : [б. в.], 2016. – С. 197–199.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/529
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherДерж. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т»uk_UA.UTF-8
dc.subjectсім'яuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціально-педагогічні дослідженняuk_UA.UTF-8
dc.subjectфілософські дослідженняuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціальна роботаuk_UA.UTF-8
dc.subjectгендерна соціалізаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectсемьяuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоциально-педагогические исследованияuk_UA.UTF-8
dc.subjectфилософские исследованияuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоциальная работаuk_UA.UTF-8
dc.subjectгендерная социализацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectfamilyuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocio-pedagogical researchuk_UA.UTF-8
dc.subjectphilosophical researchuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocial workuk_UA.UTF-8
dc.subjectgender socializationuk_UA.UTF-8
dc.titleСТАН РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ СІМ’Ї У СУЧАСНИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ТА СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХuk_UA.UTF-8
dc.titleTHE STATE OF DEVELOPMENT OF THE FAMILY PROBLEM IN MODERN PHILOSOPHICAL AND SOCIOLOGICAL RESEARCH
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Трубавіна І.М.pdf
Розмір:
1.08 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: