Засоби навчальної та науково-дослідної роботи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику представлено результати наукових досліджень та методичні розробки викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, освітян України та Китайської Народної Республіки. Аналіз досвіду навчальних закладів різних країн представлено в роботах Т. Вакуленко (Велика Британія, Польща, США, Україна), Ван Ітао та Гао Фей (КНР), О. Гончаренко (Франція), Є. Танько (Велика Британія). Розглядаються питання теорії і методики професійної освіти (О. Коломієць, І. Корженко, М. Петренко, В. Пономарьова, Н. Сінопальникова, Г. Тимощук, О. Тіщенко), зокрема післядипломної (В. Деміденко, Ю. Таймасов, Ю. Бойчук, В. Ушмарова), а також управління навчальними закладами (Н.Благун). Досліджуються проблеми історії вітчизняної педагогіки й освіти (Т. Паньок, Т. Разуменко), а також новітні тенденції розвитку освітянської справи (Ван Ітао, О. Вороненко, Гао Фей, В. Ушмарова, К. Юр’єва). Значна увага приділяється питанням впровадження в освітньо-виховну практику навчальних закладів усіх рівнів сучасних педагогічних здоров’язбережувальних технологій, вивчення основ здоров’я та безпеки життєдіяльності, підготовки педагогічних кадрів до здоров’язбережувальної професійної діяльності (О. Бельорін-Еррера, В. Єлізаров, С. Єлізарова, О. Кабацька, І. Корженко, А.Тимченко, Г. Тимченко, М. Удовенко). The collected articles present scientific research results along with methodical course books by high school teachers, doctoral candidates, postgraduate students, educationalists from Ukraine and Chinese People's Republic. The experience analysis of educational establishments from different countries is represented in the works by Т. Vakulenko (Great Britain, Poland, USA, Ukraine), Wang Yitao та Gao Fei (the Chinese People's Republic), О. Goncharenko (France), Y. Тanko (Great Britain). Theory and methodology problems of professional education are considered (Yu. Boychuk, О. Kolomiets, І. Korzhenko, М. Petrenko, V. Ponomaryova, N. Sinopalnikova, H. Tymoshchuk, О. Tishchenko), and postgraduate education in particular (V. Demidenko, Yu. Taymasov, V. Ushmarova), along with educational establishments management (N. Blahun). The history of Ukrainian pedagogics and education are investigated (Т. Panyok, Т. Razumenko), ), together with the newest development tendencies in the pedagogical sphere (Wang Yitao, О. Voronenko, Gao Fei, V. Ushmarova, К. Yuryeva). A considerable attention is paid to the issues of implementation into teaching and educational practice of all kinds of modern pedagogical health-protecting technologies, health and life safety basics, pedagogical staff training for health protecting professional activity (О. Bellorin-Herrera, V. Yelizarov, S. Yelizarova, О. Каваtska, І. Korzhenko, Anastasija and Anna Timchenko, М. Udovenko).
Опис
Ключові слова
підготовка фахівців, педагогічні технології, наукові педагогічні дослідження, training of specialists, pedagogical technologies, scientific pedagogical research
Цитування
Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. В. І. Євдокимова. О. М. Микитюка – Харків : [б. в.], 2014. – Вип. 43. – 287 с.