Ефективність існуючих методів подолання діапаузи при промисловому розведенні джмелів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Проведено аналіз ефективності існуючих методів подолання діапаузи при різних генотипах Bombus terrestris для масового вирощування в штучних умовах. Показано, що життєздатність маток з наркозом CO2 залишається на рівні контролю (зростає стандартним методом). Відмічено збільшення періоду розвитку, а саме маток, що відкладають яйця, порівняно зі стандартним способом вирощування. Було відзначено статистично незначну різницю в біологічних параметрах у різних особин генотипу. Проведен анализ эффективности существующих методов преодоления диапаузы при различных генотипах Bombus terrestris для массового выращивания в искусственных условиях. Показано, что жизнеспособность маток с наркозом CO2 остается на уровне контроля (растет стандартным методом). Отмечено увеличение периода развития, а именно маток, откладывающих яйца по сравнению со стандартным способом выращивания. Было отмечено статистически незначительной разницы в биологических параметрах у разных особей генотипа. The analysis of the effectiveness of existing methods to overcome diapause in different genotype Bombus terrestris for mass rearing in artificial conditions. It is shown, that the viability of CO2 narcosis queens remains at the level of control (growing by the standard method). There was an increase in the developmental period, namely, the egg laying queens, compared to the standard method of rearing. It was noted statistically little difference in biological parameters in different genotype individuals.
Опис
Ключові слова
джмелі, наркоз, вуглекислий газ, подолання діапаузи, шмели, наркоз, углекислый газ, преодоление диапаузы, bumblebees, narcosis, carbon dioxide, overcoming diapause
Цитування
Шматко В. С. Ефективність існуючих методів подолання діапаузи при промисловому розведенні джмелів / В. С. Шматко, О. О. Дегтяренко, Т. Ю. Маркіна // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 196–198.