Формування інтелектуально-оцінювальних умінь здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти у процесі навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті доведено актуальність проблеми формування інтелектуально-оцінювальних умінь здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти. Установлено, що оцінювальні вміння здобувачів освіти доцільно розглядати у взаємозв’язку з інтелектуальними, оскільки редукція вмінь до спеціальних (предметних) умінь не враховує інтелектуальну спрямованість оцінювальної діяльності, що «збіднює спектр методичних можливостей формування вмінь самоконтролю і самооцінювання». На підставі узагальнення різних підходів учених щодо тлумачення суті та структури інтелектуальних та оцінювальних умінь визначено авторську позицію до розкриття вказаних характеристик в інтеграції означених умінь. Інтелектуально-оцінювальні вміння визначено як здатність учнів, котра виражається в уміннях мислити, порівнювати, структурувати об’єкти та інформацію, аналізувати класифікувати та узагальнювати отримані дані та результати, вміння виділяти головне і концентрувати свою увагу на ньому, вміння мотивувати свою діяльність та прогнозувати її результати; отримувати, переробляти та застосовувати інформацію з різних джерел; співвідносити отримані результати з поставленою метою; здійснювати самоконтроль і самооцінку. Стверджується, що сформованість інтелектуальних умінь надаватиме можливість учням ефективно опрацьовувати інформацію та оперативно вирішувати пізнавальні та навчально-професійні завдання, сформованість оцінювальних умінь сприятиме одночасно об’єктивному обробленню доступної інформації, результатів навчання тощо. На підставі теоретичного аналізу наукових джерел було виділено групи інтелектуально-оцінювальних умінь здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти: пізнавально-логічні; інтелектуально-інформаційні; перетворювально-творчі; рефлексивно-самооцінювальні. На підставі вивчення різних теорій та концепції формування умінь автором визначено етапи технології формування інтелектуально-оцінювальних умінь учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти: мотиваційно-настановчий, когнітивно-розвивальнй, операційно-діяльнісний, рефлексивно-коригувальний. The article proves the relevance of the problem of forming the intellectual and evaluative skills of applicants for professional (vocational) education. It is proved that it is reasonable to consider the evaluative skills of education applicants in the relationship with the intellectual, because the reduction of skills in the special (subject) skills does not take into account the intellectual orientation of the evaluative activity, "impoverishes the range of methodological opportunities for forming the skills of self-control and self-evaluation". Based on the summary of different approaches of students to the understanding of the essence and structure of intellectual and evaluative skills the author's position to the disclosure of these characteristics in the integration of these skills has been determined. Intellectual and evaluative skills are defined as the ability of students, which is expressed in the ability to think, compare, structure objects and information, ability to analyze classify and summarize obtained data and results, the ability to identify and focus their attention on the main thing, the ability to motivate their activities and predict their results; receive, process and use information from different sources; correlate the obtained results with the set goal; perform self-monitoring and self-evaluation). It is claimed that the formation of intellectual skills will enable students to effectively process information and promptly solve cognitive and educational-professional tasks, formation of evaluative skills will contribute to simultaneous active processing of available information, learning results, etc. Based on the theoretical analysis of scientific sources, the following groups of intellectual and evaluative skills of students of professional (professional-technical) education were identified: cognitive-logical; intellectual-informational; transformational-creative; reflexive-self-evaluative. Based on the study of different theories and concepts of skill formation the author has identified the stages of the technology of forming intellectual and evaluative skills of the students of vocational (vocational-technical) education institutions: motivational-instructional, cognitive-developmental, operationactivityу, reflexive-corrective.
Опис
Ключові слова
здобувач професійної (професійно-технічної) освіти, уміння, інтелектуально-оцінювальні вміння, формування, етап, student of vocational (vocational-technical) education, skills, intellectual-evaluative skills, formation, stage
Цитування
Усиченко О. В. Формування інтелектуально-оцінювальних умінь здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти у процесі навчання / // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2021. – № 50. – С. 165–173. – DOI: 10.34142/23128046.2021.50.15