ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ШКОЛЯРІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто ідею інклюзивного навчання, яка вважає повне включення до навчального процесу учнів з особливими освітніми потребами через створення оптимального шкільного середовища для таких учнів. Особливе місце серед дітей з особливими освітніми потребами займають діти з аутизмом. Ключовими факторами в успішній інклюзії таких дітей є розуміння суті даного захворювання і вибір педагогічних методів для їх навчання. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в інклюзивній освіті дозволяє зменшити вплив таких факторів як: страх перед спілкуванням з оточуючими, проблема з розумінням та засвоєнням матеріалу, який викладається на уроці. В статье рассмотрены идея инклюзивного обучения, которая считает полное включение в учебный процесс учащихся с особыми образовательными потребностями путем создания оптимальной школьной среды для таких учеников. Особое место среди детей с особыми образовательными потребностями занимают дети с аутизмом. Ключевыми факторами в успешной инклюзии таких детей есть понимание сути данного заболевания и выбор педагогических методов для их обучения. Использование информационно-коммуникационных технологий в инклюзивном образовании позволяет уменьшить влияние таких факторов как: страх перед общением с окружающими, проблема с пониманием и усвоением материала, который преподается на уроке. The article considers the idea of ​​inclusive education, which considers the full inclusion in the educational process of students with special educational needs through the creation of an optimal school environment for such students. A special place among children with special educational needs is occupied by children with autism. The key factors in the successful inclusion of such children are an understanding of the nature of the disease and the choice of pedagogical methods for their education. The use of information and communication technologies in Inclusive education can reduce the impact of factors such as: fear of communicating with others, the problem of understanding and mastering the material taught in the lesson.
Опис
Ключові слова
інформаційно-комунікаційні технології, інклюзивне навчання, особливі потреби учнів, студентські роботи, информационно-коммуникационные технологии, инклюзивное обучение, особые потребности учащихся, студенческие работы, information and communication technologies, inclusive education, special needs of students, student works
Цитування
Денисова Г. Ю. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні школярів з особливими потребами / Г. Ю. Денисова // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Жерновнікова та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 19. – С. 37–41.