Контрольно-оцінювальні уміння як компонент ключової компетентності навчання протягом життя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено контрольно-оцінювальні уміння, які розглядаються науковцями і як система умінь і навичок, що дозволяють критично оцінювати результати власної навчальної діяльності, і як підсистема загальних навчальних умінь, що спрямована на здійснення контрольно-оцінювальної діяльності. Виділено шляхи формування контрольно-оцінювальних умінь. Зазначено, що цілеспрямована і систематична робота сприяє формуванню у молодших школярів повноцінних контрольно-оцінювальних умінь. The publication examines control and evaluation skills, which are considered by scientists both as a system of abilities and skills that allow to critically evaluate the results of one's own educational activities, and as a subsystem of general educational skills aimed at carrying out control and evaluation activities. Ways of forming control and assessment skills are highlighted. It is noted that purposeful and systematic work contributes to the formation of full-fledged control and evaluation skills in younger schoolchildren.
Опис
Ключові слова
самоконтроль, освітній процес, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, self-control, educational process, students of primary school age, master's theses
Цитування
Артюх М. Контрольно-оцінювальні уміння як компонент ключової компетентності навчання протягом життя / М. Артюх // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 103.