Досвід використання системної платформи Pharmel під час вивчення дисципліни "Терапевтичні вправи"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Анотація
Нині в навчальних закладах України у зв’язку з переходом на дистанційну або змішану форму навчання широко впроваджуються нові комп’ютерні, інформаційно-комунікаційні та мережеві технології. У статті розкрито можливості використання системної платформи дистанційного навчання Pharmel у професійній підготовці здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Фізична терапія» першого (бакалаврського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» під час вивчення обов’язкової дисципліни «Терапевтичні вправи». Використання й управління віртуальним навчальним середовищем є комплексним процесом, і освітні платформи широко застосовуються в університетах, зокрема, для управління курсами дистанційного навчання. Pharmel – це гнучке віртуальне середовище навчання з широким спектром різноманітних онлайн-інструментів, що створене на базі платформи Moodle. Розглянуто досвід використання платформи Pharmel під час вивчення дисципліни «Терапевтичні вправи». Метою навчальної дисципліни «Терапевтичні вправи» є ознайомити майбутніх фахівців з основними формами й засобами лікувальної фізичної культури як основного методу фізичної реабілітації, сформувати систему знань про вплив фізичних навантажень на організм, правила дозування та контролю фізичних навантажень, відпрацювати навики розробки комплексів лікувальної гімнастики при різних захворюваннях, контролю за станом людини при виконанні фізичних вправ. Курс розроблено з урахуванням змішаної форми навчання, оскільки навчальний процес цієї дисципліни на початку семестру почався в очному режимі. Процес поділявся на 3 етапи: вивчення теоретичного матеріалу й оволодіння практичними навичками, що передбачало обов’язкове відвідування занять (очно); дистанційне навчання з обов’язковим відвідуванням лекційних і практичних занять на платформі Zoom, виконання завдань самостійної роботи, складання тестових завдань, контроль змістових модулів (дистанційно); складання підсумкового модульного контролю (дистанційно). Показано структуру дисципліни та проаналізовано використані види діяльності й ресурси. В настоящее время в учебных заведениях Украины в связи с переходом на дистанционную или смешанную форму обучения широко внедряются новые компьютерные, информационно-коммуникационные и сетевые технологии. В статье раскрыты возможности использования системной платформы дистанционного обучения Pharmel в профессиональной подготовке соискателей высшего образования образовательно-профессиональной программы «Физическая терапия» первого (бакалаврского) уровня в области знаний 22 «Здравоохранение» специальности 227 «Физическая терапия, эрготерапия» обязательной дисциплины «Терапевтические упражнения». Использование и управление виртуальной обучающей средой является комплексным процессом, и образовательные платформы широко применяются в университетах, в частности, для управления курсами дистанционного обучения. Pharmel – это гибкая виртуальная среда обучения с широким спектром разнообразных онлайн-инструментов, созданная на базе платформы Moodle. Рассмотрен опыт использования платформы Pharmel при изучении дисциплины «Терапевтические упражнения». Целью учебной дисциплины «Терапевтические упражнения» является ознакомить будущих специалистов с основными формами и средствами лечебной физической культуры как основного метода физической реабилитации, сформировать систему знаний о влиянии физических нагрузок на организм, правила дозировки и контроля физических нагрузок. Курс разработан с учетом смешанной формы обучения, поскольку учебный процесс этой дисциплины в начале семестра начался в очном режиме. Процесс делился на 3 этапа: изучение теоретического материала и овладение практическими навыками, что предполагало обязательное посещение занятий (очно); дистанционное обучение с обязательным посещением лекционных и практических занятий на платформе Zoom, выполнение заданий самостоятельной работы, составление тестовых заданий, контроль содержательных модулей (дистанционно); составление итогового модульного контроля (дистанционно). Показана структура дисциплины и проанализированы использованные виды деятельности и ресурсы. At the present time in educational institutions of Ukraine in connection with the transition to a distance or mixed form of education are widely introduced new computer, information and communication and network technologies. The article discovers the possibilities of using a systematic platform of distance learning Pharmel in vocational training of candidates for higher education of the educational-professional program "Physical Therapy" of the first (bachelor) level in the field of knowledge 22 "Health" of specialty 227 "Physical Therapy, Ergotherapy" of the compulsory discipline "Therapeutic Exercises". The use and management of virtual learning environments is a complex process, and educational platforms are widely used in universities, particularly for the management of distance learning courses. Pharmel is a flexible virtual learning environment with a wide variety of online tools based on the Moodle platform. Experience of using Pharmel platform in the study of the discipline "Therapeutic Exercises" is considered. The purpose of the training discipline "Therapeutic exercises" is to familiarize future specialists with the main forms and means of therapeutic physical culture as the main method of physical rehabilitation, to form a system of knowledge about the impact of physical activity on the body, the rules of dosage and control of physical activity. The course was developed taking into account the mixed form of learning, since the educational process of this discipline began in full-time mode at the beginning of the semester. The process was divided into 3 stages: studying theoretical material and mastering practical skills, which implied compulsory attendance of classes (full-time); distance learning with compulsory attendance of lectures and practical classes on Zoom platform, performance of independent work assignments, making up test assignments, control of content modules (remote); making up the final module control (remote). The structure of the discipline is shown and the activities and resources used are analyzed.
Опис
Ключові слова
вища освіта, терапевтичні вправи, дистанційне навчання, фізична терапія, высшее образование, терапевтические упражнения, дистанционное обучение, физическая терапия, higher education, therapeutic exercises, distance learning, physical therapy
Цитування
Ільницька Г. С. Досвід використання системної платформи Pharmel під час вивчення дисципліни "Терапевтичні вправи" / Г. С. Ільницька, Н. В. Гончарук, Л. В. Ільницька // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. пр. - Київ : Вид. дім "Гельветика", 2021. – Вип. 79, т. 1. – С. 142–146.