Технологія створення створення дистанційного електронного навчального курсу «Лінгвокраїнознавство» на платформі Moodle для здобувачів вищої освіти філологічних спеціальностей

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета дослідженя – визначити технологію створення дистанційного електронного навчального курсу «Лінгвокраїнознавство» на платформі Moodle для здобувачів вищої освіти філологічних спеціальностей зі спеціалізацією «Англійська мова» (як друга іноземна). Технологія інтерпретується автором як послідовне, поетапне застосування низки методів (прийомів), спрямованих на створення дистанційного курсу, що охоплює планування, проєктування та структурування курсу, формування його навчального контенту, визначення принципів/чинників відбору типів діяльності та ресурсів платформи Moodle, моніторинг навчальних досягнень здобувачів, апробацію курсу. The purpose of the research is to determine the technology for creating a distance electronic educational course "Linguistics and Regional Studies" on the Moodle platform for students of higher education in philological majors specializing in "English" (as a second foreign language). The technology is interpreted by the author as the consistent, step-by-step application of a number of methods (techniques) aimed at creating a distance course, which includes planning, designing and structuring the course, forming its educational content, determining the principles/factors for selecting the types of activities and resources of the Moodle platform, monitoring the educational achievements of students , approval of the course.
Опис
Ключові слова
електронний навчальний курс, Moodle платформа, лінгвокраїнознавство, electronic training course, Moodle platform, linguistic and regional studies
Цитування
Подуфалова Т. В. Технологія створення створення дистанційного електронного навчального курсу «Лінгвокраїнознавство» на платформі Moodle для здобувачів вищої освіти філологічних спеціальностей / Т. В. Подуфалова // Цифрова трансформація освіти та науки : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., 2–3 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 180–186.