Єдність національного й наднаціонального у вихованні громадянськості як чинник сталого безпечного розвитку суспільства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті показано, що в освітньому полі глобалізаційні процеси призводять до значних змін різних освітніх систем, інтеграції їх у єдиний простір, але за збереження відмінностей, зумовлених національними традиціями. Доведено, що єдність національного і наднаціонального на засадах справедливості у вихованні громадянськості слугує провідним чинником сталого безпечного розвитку суспільства. В статье показано, что в образовательном поле глобализационные процессы приводят к значительным изменениям различных образовательных систем, интеграции их в единое пространство, но при сохранении различий, обусловленных национальными традициями. Доказано, что единство национального и наднационального на основе справедливости в воспитании гражданственности служит ведущим фактором устойчивого безопасного развития общества. The article shows that in the educational fi eld globalization processes lead to signifi cant changes in the various education systems, integrating them into a single space. but they also preserve diff erences due to national traditions. Proved that national and supranational unity on the basis of justice in civil education serves as the leading factor secure sustainable development.
Опис
Ключові слова
глобалізація, громадянське виховання, моральне виховання, національне, наднаціональне, справедливість, Юркевич П. Д., глобализация, гражданское воспитание, моральное воспитание, национальное, наднациональное, справедливость, Юркевич П. Д., globalization, citizenship education, moral education, national, supranational, justice, Yurkevich P. D.
Цитування
Садоха О. В. Єдність національного й наднаціонального у вихованні громадянськості як чинник сталого безпечного розвитку суспільства / О. В. Садоха // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. праць / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2015. – Вип. 2. – С. 139–144.