Веб-дизайн як фундамент сучасного віртуального середовища

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Основою сучасного віртуального середовища виступає веб-дизайн. Розкрито функції та мету веб-дизайну. Виділено етапи становлення веб-дизайну. Визначено та охарактеризовано основні стадії веб-дизайну на шляху до створення сучасного інформаційного середовища. Запропоновано процес визначення дизайн-макету. Основой современной виртуальной среды выступает веб-дизайн. Раскрыты функции и цели веб-дизайна. Выделены этапы становления веб-дизайна. Определены и охарактеризованы основные стадии веб-дизайна на пути к созданию современной информационной среды. Предложен процесс определения дизайн-макета. The basis of the modern virtual environment is web design. The functions and purpose of web design are disclosed. The stages of becoming web design are highlighted. The basic stages of web design on the way to creation of modern information environment are identified and characterized. The process of determining the design layout is proposed.
Опис
Ключові слова
веб-дизайн, віртуальне середовище, етапи становлення, дизайн-макет, візуалізація, технічна сторона, проект, студентські роботи, веб-дизайн, виртуальная среда, этапы становления, дизайн-макет, визуализация, техническая сторона, проект, студенческие работы, web design, virtual environment, stages of development, design layout, visualization, technical side, project, student work
Цитування
Головаш Д. А. Веб-дизайн як фундамент сучасного віртуального середовища / Д. А. Головаш, А. А. Сухорукова // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 186–188.