Репрезентація художнього змісту вокального твору засобами акціонізму

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуті питання репрезентації художнього змісту вокального твору засобами акціонізму. Зроблено висновки, що в основі сприймання мистецтва лежить об’єктивно існуючий естетичний предмет – художній твір. Доведено, що при аналізі та сприйманні вокального твору необхідно дотримуватися певних принципів. Знання, набуті студентами на заняттях із музично-теоретичних дисциплін, зокрема з постановки голосу, дозволяють цілісно охопити суть художнього змісту вокального твору, проаналізувати його, виявити унікальні особливості та репрезентувати його в контексті музичного розвитку. В статье рассмотрены вопросы репрезентации художественного содержания вокального произведения средствами акционизма. Сделаны выводы, что в основе восприятия искусства лежит объективно существующий эстетический предмет - художественное произведение. Доказано, что при анализе и восприятии вокального произведения необходимо придерживаться определенных принципов. Знания, приобретенные студентами на занятиях по музыкально-теоретическим дисциплинам, в том числе по постановке голоса, позволяют целостно охватить суть художественного содержания вокального произведения, проанализировать его, выявить уникальные особенности и представить его в контексте музыкального развития. The article deals with the representation of the artistic content of the vocal work by means of actionism. It is concluded that the perception of art is based on an objectively existing aesthetic object - a work of art. It has been proved that certain principles must be observed when analyzing and perceiving a vocal work. The knowledge acquired by students in the classes of music-theoretical disciplines, in particular, in the production of voice, allow to integrate the essence of the artistic content of a vocal work, to analyze it, to identify unique features and to represent it in the context of musical development.
Опис
Ключові слова
репрезентація, вокальний твір, вокалісти, музично- виконавська діяльність, акціонізм, художній зміст, студентські роботи, репрезентация, вокальное произведение, вокалисты, музыкально-исполнительская деятельность, акционизм, художественное содержание, студенческие работы, representation, vocal work, vocalists, musical performance., actionism, artistic content, student work
Цитування
Коваль Л. В. Репрезентація художнього змісту вокального твору засобами акціонізму / Л. В. Коваль, В. В. Фомін // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 215–220.