Методичні рекомендації та збірка завдань для самостійної роботи студентів-германістів за підручником "Акаdemie Deutsch A1"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірка додаткових завдань до підручника „Акаdemie Deutsch A1“ забезпечує учасників навчального процесу дидактичним матеріалом для аудиторної та самостійної роботи, надає можливість систематизувати теоретичний матеріал із граматичних тем, висвітлених у підручнику, та актуалізувати лексичний матеріал. Збірка стане у пригоді студентам-германістам, які вивчають німецьку мову як першу або другу іноземну, здобувачам вищої освіти, які обрали німецьку мову в якості дисципліни вільного вибору, а також учасникам мовних курсів. The collection of additional tasks for the textbook "Akademie Deutsch A1" provides participants of the educational process with didactic material for the classroom and independent work, provides an opportunity to systematize theoretical material from grammatical topics covered in the textbook, and to update the lexical material. The collection will be useful to German students studying the German language as a first or second foreign language, to students of higher education who have chosen the German language as a subject of free choice, as well as for participants of language courses.
Опис
Ключові слова
самостійна робота, дидактичний матеріал, систематизація граматики, посібник з граматики, актуалізація лексики, словник, перекладні вправи, іndividual work, didactic material, systematization of grammar, grammar guide, update of vocabulary, vocabulary, translation exercises
Цитування
Методичні рекомендації та збірка завдань для самостійної роботи студентів-германістів за підручником "Акаdemie Deutsch A1" [Електронне видання] / Т. Кошечкіна, Н. Кутова, С. Пантелєєва, М. Сидорова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2022. – 114 с.