Вища освіта у глобальних викликах XXI cтоліття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У данній статті розглянута вища освіта у глобальних викликах XXI cтоліття а також трансформація у контексті і вимог загальноєвропейських стандартів. В данной статье рассмотренo высшее образование в глобальных вызовах XXI век а также трансформация в контексте и требований общеевропейским стандартам. This article examines higher education in the global challenges of the twenty-first century as well as transformation in the context and requirements of pan-European standards.
Опис
Ключові слова
глобалізація, українське суспільство, освіта, вища школа, реформа, глобализация, украинское общество, образование, высшая школа, реформа, globalization, Ukrainian society, education, high school, reform
Цитування
Дорожко І. І. Вища освіта у глобальних викликах XXI cтоліття / І. І. Дорожко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т имени Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 5–8.