Типологія гендерних стереотипів особистості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлюється тема типології гендерних стереотипів особистості. Зовнішність у житті сучасної людини є дуже важливим й обов`язковим компонентом її існування. Зовнішність є сукупністю анатомічних, функціональних та соціальних ознак людини, доступних конкретно-чуттєвому відображенню. В статье освещается тема типологии гендерных стереотипов личности. Внешность в жизни современного человека является очень важным и обязательным компонентом ее существования. Внешность является совокупностью анатомических, функциональных и социальных признаков человека, доступных конкретно-чувственном отражению. The article highlights the topic of the typology of gender stereotypes of personality. Appearance in the life of a modern person is a very important and an indispensable component of her existence. Appearance is a set of anatomical, functional and social attributes of the human being, accessible to concrete-sensual reflection.
Опис
Ключові слова
гендерні стереотипи, особистість, маскулінність, фемінність, аспірантські роботи, гендерные стереотипы, личность, маскулинность, феминность, аспирантские работы, gender stereotypes, personality, masculinity, femininity, graduate work
Цитування
Лєсніченко Н. П. Типологія гендерних стереотипів особистості / Н. П. Лєсніченко // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.), Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко та ін.]. – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 153–157.