Деякі аспекти юридичної відповідальності у праві соціального забезпечення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що в цілому механізм захисту порушених соціальних прав у нашій країні недостатньо ефективний, оскільки відповідні правові норми-підстави для притягнення до юридичної відповідальності в сфері соціального забезпечення або відсутні, або недосконалі, що ускладнює їх застосування на практиці. Тому вбачається доцільним джерела права соціального забезпечення доповнити нормами про юридичну відповідальність суб’єктів правовідносин з соціального забезпечення. В статье рассмотрено, что в целом механизм защиты нарушенных социальных прав в нашей стране недостаточно эффективен, поскольку соответствующие правовые нормы-основания для привлечения к юридической ответственности в сфере социального обеспечения либо отсутствуют, либо несовершенны, что усложняет их применение на практике. Поэтому представляется целесообразным источники права социального обеспечения дополнить нормами о юридической ответственности субъектов правоотношений по социальному обеспечению. The article considers that in general the mechanism of protection of violated social rights in our country is not effective enough, as the relevant legal norms-grounds for legal liability in the field of social security are either missing or imperfect, which complicates their application in practice. Therefore, it seems appropriate to supplement the sources of social security law with norms on legal responsibility of the subjects of legal relations on social security.
Опис
Ключові слова
соціальне законодавство, соціальне забезпечення, соціально-забезпечувальні правовідносини, соціальні послуги, санкції, социальное законодательство, социальное обеспечение, социально-обеспечивающие правоотношения, социальные услуги, санкции, social legislation, social welfare, social security relations, social services, sanctions
Цитування
Гоц-Яковлєва О. В. Деякі аспекти юридичної відповідальності у праві соціального забезпечення / О. В. Гоц-Яковлєва, Р. В. Купченко // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 224–226.